Detail projektu

Název projektu: Krok správným směrem
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/01.0008
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Zlínský kraj
Doba realizace: od 1. září 2012 do 31. ledna 2015
Celková alokovaná částka: 2 341 753,46 Kč
Popis:

Projekt navazoval na ŠVP, kde docházelo k rozvoji jednotlivých vzdělávacích oblastí. Člověk a zdraví(rozvoj těla), Umění a kultura(rozvoj ducha),Člověk a příroda(vše v souladu s přírodou) a Člověk a svět práce(příprava do života, integrace). Pro žáky byly organizovány exkurze, besedy a přednášky týkající se jednotlivých oblastí. Byli vyškoleni ped. pracovníci v kurzu pro cvičitele zdrav. těl. výchovy a pod jejich vedením probíhá ve škole plně kvalifikovaná zdrav. těl. výchova. Proběhly také doplňující aktivity - relaxační pobyty v solné jeskyni, plavání, návštěva dětského zábavního parku a lanového centra, kterých se děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí většinou z ekonomických důvodů neúčastní. V rámci předmětu Výchova ke zdraví žáci i pedagogové absolvovali přednášky a besedy zaměřené na preventivní ochranu zdraví a zdravý způsob života a také praktický kurz zdravé výživy. Vybraní žáci navštěvovali sportovní kroužek a v něm se připravovali na sportovní turnaje. V oblasti Umění a kultura šlo především o návštěvy kulturních akcí (divadla,koncerty) a zavedení zájmových kroužků, a to tanečního, orientálních tanců, dramatického, výtvarného a keramiky. Žáci se mohli také zúčastnit exkurzí do hlavního města zaměřených na historii a umění. Rozvoj oblasti Člověk a příroda pak zajišťoval spojení dětí s přírodou, prostřednictvím terénních výukových pobytů s brannými prvky a také exkurzemi zaměřenými na environ. aktivity. Aktivita Člověk a svět práce byla úzce spojena s pracovním vyučováním jako stěžejním vyučovacím předmětem praktické školy, zaměření směřovalo k předprofesní přípravě žáků a rozvoj základních pracovních dovedností a návyků.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Vsetín, Turkmenská
IČO subjektu: 70238898
Webová adresa: http://www.zsms-turkmenska.cz

Publikované produkty

 • Kurz zdravé výživy
  Metodika, manuál, příručka
  Základní a středoškolské vzdělávání – Podpora zapojování dětí a žáků se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání
 • Metodické listy - exkurze - předprofesní příprava
  Metodika, manuál, příručka
  Základní a středoškolské vzdělávání – Podpora zapojování dětí a žáků se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání
 • Metodické listy - terénní výukové programy zaměřené na environmentální výchovu
  Metodika, manuál, příručka
  Základní a středoškolské vzdělávání – Podpora zapojování dětí a žáků se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání
 • Sportovní kroužek
  Evaluace, analýza, studie
  Základní a středoškolské vzdělávání – Podpora zapojování dětí a žáků se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání
 • Taneční kroužek
  Evaluace, analýza, studie
  Základní a středoškolské vzdělávání – Podpora zapojování dětí a žáků se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání
 • Kroužek orientálních tanců
  Evaluace, analýza, studie
  Základní a středoškolské vzdělávání – Podpora zapojování dětí a žáků se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání
 • Kroužek dramatický
  Evaluace, analýza, studie
  Základní a středoškolské vzdělávání – Podpora zapojování dětí a žáků se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání
 • Výtvarný kroužek
  Evaluace, analýza, studie
  Základní a středoškolské vzdělávání – Podpora zapojování dětí a žáků se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání
 • Kroužek rukodělný - chlapci
  Evaluace, analýza, studie
  Základní a středoškolské vzdělávání – Podpora zapojování dětí a žáků se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání
 • Kroužek keramiky
  Evaluace, analýza, studie
  Základní a středoškolské vzdělávání – Podpora zapojování dětí a žáků se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání
 • Kroužek rukodělný - dívky
  Evaluace, analýza, studie
  Základní a středoškolské vzdělávání – Podpora zapojování dětí a žáků se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání