Cíle a priority OP VK

Jaké jsou konkrétní cíle OP VK?

Globálním cílem OP VK 2007 – 2013 je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti České republiky prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Specifické cíle OP VK jako cesty k naplnění globálního cíle:

 • Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.
 • Inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností, větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice, zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj a k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek.
 • Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje České republiky prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky.
 • Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně propojení těchto jednotlivých částí v systému celoživotního učení.

Tyto specifické cíle jsou dále rozvíjeny v prioritních osách programu. Každý operační program (2007 – 2013) se dělí na prioritní osy a ty se dále dělí na oblasti podpory. Jedná se o konkrétní opatření popisující přesné aktivity a činnosti, na které lze žádat o finanční prostředky z fondů EU, v případě OP VK tedy konkrétně z Evropského sociálního fondu.

Na příslušné oblasti podpory vypisoval Řídicí orgán (MŠMT) či Zprostředkující subjekt (kraje) OP VK výzvy k předkládání projektových žádostí. Žadatel tedy musel přizpůsobit svůj projekt (resp. projektový záměr/žádost) podmínkám vybrané oblasti podpory.

Prioritní osy programu

Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání

Oblasti podpory:

 • 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
 • 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
 • 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
 • 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblasti podpory:

 • 2.1 Vyšší odborné vzdělávání
 • 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
 • 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
 • 2.4 Partnerství a sítě

Prioritní osa č. 3: Další vzdělávání

Oblasti podpory:

 • 3.1 Individuální další vzdělávání
 • 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Projektům v prioritní ose 3 (s výjimkou IPn) je podpora poskytnuta v režimu veřejné podpory nebo v režimu de minimis, v tomto případě není poskytovatel dotace oprávněn předané produkty bezplatně šířit a zpřístupňovat třetím osobám a příjemce není povinen umožnit volné využití těchto produktů.

Prioritní osa č. 4 (a, b): Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence, cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost)

Oblasti podpory:

 • 4.1 Systémový rámec celoživotního učení

Prioritní osa č. 5 (a, b): Technická pomoc (cíl Konvergence, cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost)

Oblasti podpory:

 • 5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu
 • 5.2 Informovanost a publicita programu
 • 5.3 Absorpční kapacita subjektů implementujících program

V rámci technické pomoci jsou poskytovány prostředky na pokrytí nákladů na efektivní řízení, monitorování, kontrolu a hodnocení (evaluace) programu, dále na vzdělávání pracovníků implementační struktury apod. Cílem je dosažení úspěšné realizace programu zajištěním všech potřebných činností vykonávaných v rámci implementační struktury a posílením absorpční kapacity subjektů čerpajících podporu. Technická pomoc je součástí každého operačního programu. Projekty a produkty této prioritní osy nejsou obsahem Databáze výstupů projektů OP VK.

123movies