Základní informace o databázi

K čemu databáze slouží?

Databáze výstupů projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je veřejně přístupným portálem, který vedle základních informací o jednotlivých podpořených projektech umožňuje odborné i laické veřejnosti prohlížet, stahovat a případně i využívat materiály vzniklé s přispěním OP VK. Smyslem je tedy volné šíření materiálů, které byly vytvořeny, popř. inovovány v rámci projektů OP VK, a zajištění jejich většího praktického využití pro účely vzdělávacího systému České republiky.

Pro koho je databáze určena?

Databáze je určena laické i odborné veřejnosti.

Každý zájemce (fyzická či právnická osoba) může produkty umístěné v databázi dále užívat v rámci vlastní činnosti (např. při výuce) v souladu s podlicenčními podmínkami, se kterými vyslovuje souhlas při registraci do systému.

Za jakých podmínek je možné produkty dále šířit a využívat?

Projekty OP VK byly financovány z veřejných prostředků, resp. z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Jejich produkty jsou proto volně dostupné a za určitých podmínek také bezplatně využitelné. Je však třeba mít vždy na paměti, že se jedná o autorská díla, chráněná autorským zákonem. Každý z realizátorů projektů, jehož produkty jsou v databázi uveřejněny, má s poskytovatelem dotace (tj. MŠMT či kraj) uzavřenu licenční smlouvu, aby bylo možné tyto materiály dále šířit např. prostřednictvím této databáze.

Základní informace o projektech a jejich produktech jsou přístupné všem návštěvníkům databáze, vč. neregistrovaných uživatelů. V případě zájmu o samotné produkty a jejich využití, např. jako materiál při výuce, je však zapotřebí se registrovat a řídit se uvedenými podlicenčními podmínkami.

V souvislosti se zajištěním ochrany práv duševního vlastnictví je současně nezbytné, aby uživatel při registraci vyplnil některé osobní údaje. V tomto případě uživatel souhlasí a potvrzuje, že provozovateli databáze poskytuje pravdivé informace o své osobě dle příslušných požadavků provozovatele, a že se nedopustí porušení práva na ochranu osobních údajů tím, že uvede údaje či jméno jiné osoby, včetně použití cizího uživatelského jména, hesla či jiných informací.

V případech, kdy to systém databáze vyžaduje (při stahování souborů), se uživatel zavazuje pravdivě uvést účel a způsob užití produktu.

Provozovatel této databáze si vyhrazuje právo zneplatnit účet uživatele při zjevném porušení výše uvedených povinností.

Jaké produkty v databázi naleznete?

V databázi jsou uveřejněny nejrůznější výukové materiály, analýzy, studie, učebnice, manuály, příručky, audiovizuální díla, vzdělávací hry apod. Všechny tyto produkty byly otestovány v projektové praxi. V obecné rovině se jedná o materiály, které jsou přenositelné (tzn. bezprostředně využitelné i mimo původní projekt) a cíleně využitelné pro účely vzdělávání.

Vzhledem k množství vytvořených produktů v projektech OP VK budou nahrávány do databáze postupně. Plánovaným termínem pro uveřejnění všech produktů, splňujících výše uvedenou definici, je 31. 12. 2015.

123movies