Detail projektu

Název projektu: Nadání...brána k úspěchu
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/14.0018
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 8. března 2010 do 31. srpna 2012
Celková alokovaná částka: 7 506 712,86 Kč
Webová stránka: http://www.projekt-nadani.cz.
Popis:

V rámci projektu došlo k realizaci těchto klíčových aktivit:

  • 1. Výzkum problematiky mimořádně nadaných žáků – v rámci aktivity došlo na základě výzkumu k tvorbě studií souvisejících s problematikou mimořádně nadaných dětí a prací s nimi v organizacích zájmového vzdělávání. Došlo k vytvoření 5-ti studií (Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR, Dítě a nadání, Nadané dítě a rodina, Nadané dítě a vrstevníci, Problematika nerovnoměrného vývoje u MND). Pomocí psychodiagnostiky bylo otestováno celkem 337 dětí.
  • 2. Tvorba manuálů a metodiky – došlo k vytvoření manuálů a metodiky pro PCS. Materiály byly distribuovány na prezenčních akcích projektu a k dispozici účastníkům CS po registraci ke stažení na webových stránkách projektu.
  • 3. Tvorba vzdělávacího obsahu – došlo k metodické přípravě obsahu vzdělávacího prezenčního a

eLearningového kurzu pro pracovníky organizací zájmového vzdělávání spolu se skripty a závěrečnými

testy. Skripta byla vytvořena v tištěné i elektronické formě.

  • 4. Realizace prezenčních kurzů – došlo k realizaci prezenčních kurzů v Moravskoslezském, Olomouckém a

Zlínském kraji. Celkem došlo k proškolení celkem 254 osob PCS. Účastníci

měli možnost po ukončení kurzu rovněž probrat danou problematiku prostřednictvím online konzultací.

  • 5. Tvorba eLearningu

Účastníci PCS měli k dispozici manuál pro práci s eLearningem, který vznikl v rámci aktivit Tvorba metodiky a manuálů.

eLeraningových kurzů se zúčastnilo celkem 201 účastníků PCS.

  • 6. Síťování organizací – v průběhu projektu došlo k vytvoření seznamu síťovaných organizací zabývajících se problematikou nadání, pracujících s mimořádně nadanými dětmi, ZŠ, SŠ, PPP či organizacemi zájmového vzdělávání, ve kterých by PCS mohla s mimořádně nadanými dětmi přijít do kontaktu.

Po celou dobu trvání projektu docházelo k měsíčnímu vydávání elektronického zpravodaje, který byl přístupný po registraci na webových stránkách projektu a také rozesílán síťovaným organizacím. Celkem došlo k vydání 24 čísel elektronického zpravodaje.

  • 7. Diskusní skupiny – došlo k realizaci 9 diskusních skupin ve formě workshopů, a to v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Diskusních skupin se účastnilo celkem 79 účastníků z PCS a 51 účastníků SCS.

Jednotlivé aktivity na sebe navazovaly a po celou dobu projektu docházelo k jejich propojování.

Shrnutí:

Projektem došlo k naplnění hlavního cíle projektu - proškolení pracovníků organizací zájmového vzdělávání a NNO. Zvýšily se odborné a didaktické kompetence PCS, a tím se zvýšila jejich kvalifikace pro práci s mimořádně nadanými dětmi.

Informace o příjemci

Název příjemce: LYRIX centrum, s.r.o.
IČO subjektu: 25907280

Partneři projektu

Název partnera: PROFICIO, o.s.
IČO subjektu: 22734147

Publikované produkty

123movies