Detail projektu

Název projektu: Rozvoj podnikatelských dovedností žáků
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.26/03.0011
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. dubna 2014 do 31. prosince 2014
Celková alokovaná částka: 1 710 843,34 Kč
Popis:

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit kvalitu počátečního vzdělávání v oblasti podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků Olomouckého kraje (OK). Tento cíl byl naplněn realizací následujících dílčích cílů: 1) Rozvoj podnikatelských dovedností žáků v počátečním vzdělávání v OK prostřednictvím inovativní metody podnikatelského kroužku simulujícího prostředí skutečné firmy. 2) Podpora škol OK v oblasti evaluace - ověřování klíčových kompetencí žáků pomocí série diagnostických testů pro oblast podnikatelských dovedností a pilotního otestování žáků. 3) Rozvoj kariérového poradenství ve školách OK prostřednictvím vytvoření metodické podpory a portálu příkladů dobré praxe pro základní školy v OK. Přidaná hodnota projektu spočívala ve vytvoření inovativního edukačního nástroje na úrovni základního školství v podobě neformálního vzdělávání v podnikatelském kroužku, který byl realizován ve spolupráci s mentory společnosti Junior Achievement a se zástupci podnikatelů Olomouckého kraje a který svým průběhem odpovídal realizaci studentského minipodniku běžně realizovaného v českém prostředí na školách středních. Další přidanou hodnotou jsou nově vytvořené diagnostické testy žáků pro oblast podnikatelských dovedností, které dosud nebyly v rámci ČR vytvořeny. Vytvořený testovací nástroj vznikl jako spolupráce pedagogů Univerzity Palackého, pedagogů základních škol OK a zástupců podnikatelů OK, čímž bylo zajištěno, že se do požadovaných kompetencí promítl jak pedagogický aspekt, tak i požadavky reálné podnikatelské praxe. V přímé spolupráci edukačního a podnikatelského sektoru spatřujeme nejvýznamnější hodnotu tohoto projektu, neboť v podmínkách současného základního školství ke spolupráci tohoto druhu dochází dle našich dostupných informací jen minimálně. Přidaná hodnota projektu spočívá také v přímém naplnění cílů Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje a dlouhodobé Regionální inovační strategie Olomouckého kraje.

Informace o příjemci

Název příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
IČO subjektu: 61989592
Webová adresa: http://www.upol.cz

Partneři projektu

Název partnera: ÚSOVSKO  a. s.
IČO subjektu: 60793015

Publikované produkty

 • Náměty pro výrobu produktů v podnikatelském kroužku
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – výtvarná výchova, Člověk a svět práce, Umění a kultura
 • Výchova k podnikavosti
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – osobnostní a sociální výchova, Člověk a svět práce, Průřezová témata
 • Baterie diagnostických testů
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, fyzika, Český jazyk a literatura, výchova k občanství, Matematika a její aplikace, Informatika a informační a komunikační technologie, zeměpis, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Člověk a svět práce
123movies