Detail projektu

Název projektu: SPRÁVNÁ VOLBA - Podpora kariérového poradenství na školách v Plzeňském kraji
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.12/01.0040
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Plzeňský kraj
Doba realizace: od 1. dubna 2009 do 30. září 2011
Celková alokovaná částka: 4 491 013,00 Kč
Webová stránka: http://www.studujvpk.cz/
Popis:

Hlavním cílem projektu bylo podpořit žáky škol v Plzeňském kraji při rozhodování o dalším studiu a budoucím povolání.

Bylo vytvořeno centrum kariérového poradenství s návazností na zaměstnavatele v regionu. V rámci projektu byly žákům, vedoucím a pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení v Plzeňském kraji poskytnuty informace pro rozhodování žáků o jejich budoucí kariéře. Byl zaveden systém informační, metodické a vzdělávací podpory kariérového poradenství na školách v Plzeňském kraji cílený na žáky, který zlepšil přístup k informacím pro kariérové rozhodování mimo jiné také z hůře dostupných oblastí regionu. Systém se také snaží motivovat žáky k výběru technických a jiných nedostatkových oborů.

V první části projektu se činnost realizačního týmu soustředila nejprve na analytické práce ke zmapování situace na straně nabídky (informační zdroje pro cílové skupiny a forma jejich sdílení) i na straně poptávky (jaké informace cílová skupina potřebuje a jaké využívá). Dále začaly práce na tvorbě databází (škol, oborů a profesí), které se později staly základem pro portál Studuj v Plzeňském kraji. Poté - na podzim roku 2009 - byla navázána spolupráce s výchovnými poradci 7 pilotních škol. V úzké součinnosti s nimi byly postupně shromážděny informace o potřebách škol, byly získány cenné náměty a vytvořeny podklady pro vznik 2 zásadních produktů projektu – portálu Studuj v Plzeňském kraji a stránek Poradce v Plzeňském kraji. Portál Studuj v PK se stal mnohostranným rozcestníkem, kde mohou žáci využít vyhledávače škol, oborů i profesí. Jedná se o unikátní produkt propojující svět vzdělávání se světem práce. Stránky pro poradce se pak díky úzké spolupráci s učiteli staly velmi praktickou a žádanou studnicí nápadů a námětů pro výuku volby povolání. Učitelé mohou libovolně využívat mj. aktivity pro výuku, nově vytvořené animované spoty nebo videorozhovory se zajímavými osobnostmi. Na jaře 2010 proběhlo na pilotních školách ověřování funkčnosti a účinnosti všech těchto nově vytvořených produktů shromážděných na dvou výše uvedených webech. Přes prázdniny 2010 byly výsledky pilotního ověřování vyhodnoceny a pracovalo se na vylepšení a doplňování obou portálů. Od začátku školního roku 2010/2011 byly pak produkty projektu šířeny na další školy v Plzeňském kraji. V říjnu 2010 bylo zrealizováno 6 vzdělávacích seminářů pro pedagogy s cílem představit produkty projektu a naučit s nimi účastníky kurzu zacházet. Především z účastníků těchto seminářů se následně vytvořil tým 42 pedagogů, kteří byli od října 2010 až do května 2011 zapojeni do projektu, aby řízeně využívali výstupy projektu ve svých hodinách volby povolání. Všichni zapojení pedagogové svoji výuku vykazovali pomocí prezenčních listin. Na závěr této implementační fáze proběhl slavnostní závěrečný seminář (květen 2011), na němž byl účastníky zhodnocen průběh i výsledky využívání produktů Správné volby. Přes prázdniny 2011 pak byl připraven a v září následně zrealizován nový kurz „Volba povolání interAKTIVNĚ“, který nabízí konkrétní praktické ukázky možnosti využití produktů projektu ve výuce (ukázkové hodiny). Tento kurz byl akreditován MŠMT a byl v rámci udržitelnosti projektu dále nabízen prostřednictvím partnera projektu – Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42. Kromě toho byly po dobu udržitelnosti dále udržovány a aktualizovány oba vytvořené portály.

Vytvořením portálu Studuj v Plzeňském kraji dosáhl projekt jednoho ze svých hlavních cílů – propojit informace o vzdělávání s informacemi o trhu práce a vhodně je přiblížit žákům. Kromě toho portál Studuj v PK přispívá i k propagaci potřeby sebepoznávání ve vztahu k volbě povolání – na portálu lze totiž nalézt také shromážděné rady a tipy jak lépe poznat svoji osobnost a ujasnit si tak, kam směřovat svoji budoucí cestu.

Na seminářích pedagogové kromě praktických informací obdrželi také tištěnou Příručku pro uživatele portálů Studuj v PK (www.studujvpk.cz) a Poradce v PK (datapro.poradcevpk.cz). Také díky tomu mohli následně kvalifikovaně využívat výstupy projektu ve svojí výuce.

Díky této aktivní spolupráci s pedagogy se za dobu realizace projektu podařilo nově vytvořenými produkty podpořit 1595 žáků z 39 základních škol v Plzeňském kraji, přičemž v této sumě jsou započítáni pouze žáci, kteří absolvovali 5 a více hodin volby povolání s využitím některého z produktů projektu Správná volba.

Informace o příjemci

Název příjemce: Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost
IČO subjektu: 25245091
Webová adresa: http://www.rra-pk.cz/

Partneři projektu

Název partnera: Akademie HK PK, o.p.s.
IČO subjektu: 29123348
Název partnera: Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42
IČO subjektu: 49774191
Název partnera: Úřad práce České republiky
IČO subjektu: 72496991
123movies