Detail projektu

Název projektu: Zlepšování sociálního klimatu na základních školách v regionech Kolín a Kutná Hora formou prevence sociálně patologických jevů
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.05/02.0021
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Středočeský kraj
Doba realizace: od 7. ledna 2010 do 31. května 2012
Celková alokovaná částka: 5 256 472,00 Kč
Popis:

V rámci projektu proběhlo celkem šestnáct výukových bloků ve čtrnácti školách okresů Kolín a Kutná Hora (1. ZŠ Bezručova Kolín, 4. ZŠ Kolín, 5. ZŠ Kolín, ZŠ Červené Pečky, ZŠ T.G. Masaryka Žíželice, ZŠ J. V. Sticha – Punta Žehušice, ZŠ a MŠ Kolín, ZŠ Jana Palacha, ZŠ a praktická škola Český Brod, ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora, ZŠ Kremnická Kutná Hora, I. ZŠ Zruč nad Sázavou, ZŠ Suchdol u Kutné Hory, ZŠ Uhlířské Janovice), ve kterých bylo zapojeno 73 třídních kolektivů a 73 pedagogů včetně školních metodiků prevence.

V průběhu realizace projektu probíhaly v jednotlivých třídách výukové bloky s tématy, která byla vybírána třídními učiteli ve spolupráci s lektory. Výukové bloky byly realizovány pomocí zážitkové pedagogiky sledující standardy specifické primární prevence. Využívaly se různé formy práce se skupinou, nejčastější byla práce s komunitním kruhem. Žáci byli dobrovolně zapojováni do her, které navozovaly situace, jež se učili řešit, diskutovat o nich a zlepšovat tak sociální klima třídy či posilovat sociální kompetence. Důraz byl kladen na vedení intervencí a opatření vedoucí k předcházení rizikového chování, zamezování jeho další progresi, zmírňování již existujících forem projevů nebo pomoc s řešením jeho důsledků. Po realizaci bloku byla iniciována schůzka lektorů a pedagoga, kde společně prodiskutovali hodinu a kde rozebrali metodické postupy.

Pedagogové byli podporování v aktivní účasti na výukových blocích a pro zapojení do průběhu jednotlivých her mohli vstupovat do diskusí. K podpoře práce třídních učitelů v oblastech primární prevence rizikového chování bylo realizováno dvanáct seminářů pro pedagogy, kde pedagogové získali cenné rady, jak se vypořádat s náročnými situacemi a problémy.

Na základě znalostí, zkušeností a postřehů lektorů a hlavního metodika byly vytvořeny zcela nové výukové pomůcky – pracovní sešity pro žáky a metodiky a metodické spisy pro pedagogy. Témata byla zpracována srozumitelnou, zábavnou formou pro žáky 2. stupně ZŠ. Obsah byl průběžně konzultován se školními metodiky prevence a byl oponován vybranými pracovníky z oblasti prevence sociálně patologických jevů.

Během posledních realizovaných seminářů byli pedagogové proškoleni k práci s metodikou včetně názorných technik práce s kolektivem vedoucí ke zvyšování sociální kompetence žáků. Od září 2011 měli pedagogové možnost vyzkoušet si nově získané metody výuky pod odborným dohledem lektorů.

Informace o příjemci

Název příjemce: Občanské sdružení Prostor
IČO subjektu: 26594633

Publikované produkty

123movies