Detail projektu

Název projektu: Výchova a vzdělávání v evropských souvislostech
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.04/03.0019
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Geografické vymezení: Středočeský kraj
Doba realizace: od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012
Celková alokovaná částka: 3 608 037,86 Kč
Popis:

Projekt byl zaměřen na profesní vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji, které směřuje k rozšíření pedagogických kompetencí v oblastech souvisejících s naplňováním obsahu a cílů průřezových témat ve ŠVP, které mají mezioborový a multikulturní charakter a které představují syntézu hodnot demokratického občana a myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Vzdělávací program Evropská unie a my napomohl učitelům uplatnit nabyté poznatky ve výuce a rozvíjet u žáků a studentů základní úroveň občanské gramotnosti podporující demokratické hodnoty, občanské postoje a uplatnění se ve společnosti, na trhu práce i v osobním životě.

Specifickým cílem bylo vybavit pedagogické pracovníky (zejména učitele společenskovědních předmětů) kompetencemi a praktickými dovednostmi pro naplňování průřezových témat rámcových vzdělávacích programů (RVP) „Výchova demokratického občana“, „Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech“ a „Multikulturní výchova“, kterými učitelé mohou rozvíjet občanskou kompetenci u žáků začleněním a rozšířením vzdělávacího obsahu vybraných vzdělávacích předmětů ve školních vzdělávacích programech (ŠVP).

Informace o příjemci

Název příjemce: Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
IČO subjektu: 00641111

Publikované produkty

  • EU A MY studijní texty
    Studijní/vzdělávací materiál
    Další vzdělávání – pedagogických pracovníků, ostatní
123movies