Detail projektu

Název projektu: Etická výchova, Finanční gramotnost a Předprofesní příprava v základní škole praktické
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.12/02.0022
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. února 2010 do 30. června 2012
Celková alokovaná částka: 1 499 546,40 Kč
Popis:

Hlavním záměrem projektu bylo zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kdy v úvahu byla brána jejich determinace lehkým až středním mentálním postižením, tj. vzniklé materiály byly ušity dětem tzv. přímo na tělo. Byl vytvořen komplexní manuál pro nově zavedený předmět Etická výchova a témata Finanční gramotnost a Předprofesní příprava, vše bylo začleněno do školního vzdělávacího programu s důrazem na cílený rozvoj sociálních, komunikativních i pracovních kompetencí žáka. Žák měl mít po absolvování devíti ročníků Etické výchovy a čtyř ročníků Předprofesní přípravy doplněné výukou Finanční gramotnost reálnou šanci zapojit se do společnosti a omezit sílící hrozbu sociálního vyloučení.

 • Etická výchova: Předmět rozvíjel především osobnostní a sociální kompetence žáků školy se speciálními vzdělávacími potřebami, k čemuž byly používány inovativní metody (např. komunitní kruh, prožitkové lekce, prezentace sebe sama, práce ve dvojici, týmová práce). V předmětu se pracovalo podle metodik a pracovních listů pro žáky 1. až 9. ročníku.
 • Předprofesní příprava, Finanční gramotnost: Tato témata byla začleněna do předmětu Pracovní výchova a pro jejich výuku byly využívány metodiky a pracovní listy pro žáky 6. až 9. ročníku.

v rámci projektu bylo provedeno také školení pedagogů školy v oblasti aktivizujících a inovativních metod výuky s důrazem na prožitkovost a konkretizaci edukace a proškolení speciálních pedagogů školy absolvováním sociálně psychologického výcviku. Dále byla vytvořena poradenská místnost pro individuální práci logopeda, etopeda a psychologa s dítětem nebo rodiči.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Kojetín, Sladovní 492
IČO subjektu: 61985937

Publikované produkty

 • FINANČNÍ GRAMOTNOST pro 2. stupeň ZŠ
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se zdravotním postižením, DVPP v oblasti odstraňování bariér bránících rovnému přístupu
 • PŘEDPROFESNÍ PŘÍPRAVA pro 2. stupeň ZŠ
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se zdravotním postižením, DVPP v oblasti odstraňování bariér bránících rovnému přístupu, Rozvoj poradenství
 • ETICKÁ VÝCHOVA pro 1. stupeň ZŠ
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se zdravotním postižením, DVPP v oblasti odstraňování bariér bránících rovnému přístupu, Prevence rizikového chování a zlepšování sociálního klimatu ve skupině
 • ETICKÁ VÝCHOVA pro 2. stupeň ZŠ
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se zdravotním postižením, DVPP v oblasti odstraňování bariér bránících rovnému přístupu, Prevence rizikového chování a zlepšování sociálního klimatu ve skupině