Detail projektu

Název projektu: ZŠ Boženy Němcové - centrum podpory žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.12/03.0018
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. listopadu 2010 do 30. června 2012
Celková alokovaná částka: 2 218 936,16 Kč
Popis:

Cílem projektu bylo vytvoření Školního poradenského pracoviště, které by umožnilo zkvalitnění výuky, přispělo k lepšímu přístupu ke vzdělání a individuálnímu přístupu ve výuce a tím co nejvíce minimalizovalo předčasný odchod žáků z hlavního vzdělávacího proudu. Díky individuální a skupinové práci školního speciálního pedagoga, psychologa a kariérového poradce se žáci mohli lépe zapojovat do vzdělávacího procesu a mohli být minimalizovány rozdíly vzniklé méně podnětným rodinným prostředím. Byly poskytovány poradenské služby žákům, rodičům a pedagogům. Pedagogický sbor byl proškolen a ve škole byly postupně zaváděny nové metody a formy práce s využitím vzdělávacího programu „Začít spolu“. Bylo také zakoupeno potřebné vybavení učeben, výukové materiály a didaktické pomůcky. Byly vytvořeny metodiky, použitelné jako příklady dobré praxe při práci se žáky se sociálním znevýhodněním i v dalších školách.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16
IČO subjektu: 45180059

Publikované produkty