Detail projektu

Název projektu: Společné aktivity VUT a VŠB-TUO při vytváření obsahu a náplně odborných akreditovaných kurzů ICT
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0062
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Geografické vymezení: Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. března 2012 do 28. února 2015
Celková alokovaná částka: 21 739 918,13 Kč
Webová stránka: http://vut-vsb.cz/
Popis:

Cílem projektu bylo zintenzivnit společné aktivity mezi VUT v Brně a VŠB-TU Ostrava, využít odbornosti obou pracovišť a uplatnit know-how akademických pracovníků VUT na VŠB-TUO a naopak. Bylo vybráno 28 kurzů na VUT a 28 kurzů na VŠB-TUO vhodných ke spolupráci a na podkladě tohoto výběru bylo vytvořeno 28 skupin dvojic předmětů, ve kterých garanti kurzů nejvíce spolupracovali. V rámci řešení projektu došlo především k naplnění či inovaci obsahu celkem 28 odborných předmětů bakalářského, magisterského i doktorského studia na každé zapojené univerzitě.

Projekt byl členěn do 6 klíčových aktivit: KA01 Kooperace VUT a VŠB-TUO při inovaci odborných akreditovaných kurzů ICT, KA02 Vytvoření společných textů pro inovované kurzy, KA03 Společná výuka přednášek, cvičení a laboratoří, KA04 Mobilita cílových skupin, konference, KA05 Statistické vyhodnocení inovativnosti projektu, KA06 Internacionalizace výuky.

Informace o příjemci

Název příjemce: Vysoké učení technické v Brně
IČO subjektu: 00216305
Webová adresa: http://www.vutbr.cz

Partneři projektu

Název partnera: VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
IČO subjektu: 61989100

Publikované produkty

123 movies