Detail projektu

Název projektu: Připraveni pro život
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Zlínský kraj
Doba realizace: od 3. září 2012 do 30. března 2015
Celková alokovaná částka: 2 558 469,07 Kč
Popis:

Projekt je zaměřen na problematiku vzdělávání a poskytování komplexní péče žákům se SVP v ZŠ Zlín, Mostní. Hlavním cílem je rozšířit stávající spec. - ped. péči o žáky na základě jejich zjištěných potřeb a zlepšit vzdělávací podmínky .

V rámci KA č. 01 jsme pro pdg. školy zajistili odborně a metodicky zaměřené kurzy a semináře, kterými si zvýšili své kvalifikační předpoklady pro práci se žáky. Probíhalo jednodenní i vícedenní odborné vzdělávání logopeda školy v oblasti nových metod a forem práce. Vzdělávání pedagogů v oblasti zavádění nových metod a forem výuky zaměřených na průřezové téma OSV a terapeutické techniky. Z důvodu velkého zájmu o vzděl. semináře ze strany pedagogů byla KA oproti plánu prodloužena do 30. 3. 2015.

KA č. 02 byla zaměřena na vybudování zázemí pro pracovníky Metodického a konzultačního centra, které poskytovalo psychologickou, spec. ped. i logopedickou podporu žákům školy, jejich rodičům i veřejnosti - (Zřízena pracovna logopeda a psychologa). Aktivně probíhala individuální či skupinová poradenství, zorganizovali jsme 3 pracovní setkání pro učitele ze základních škol ve ZK, kde všichni přítomní sdíleli příklady z praxe a předávali vlastní poznatky ze vzdělávání žáků se SVP.

KA č. 03 Pro psychické zklidnění a uvolnění žáků jsme zařadili do výuky i odpoledních aktivit terapeutické techniky, které napomohly při zavádění spec. ped. terapiích. V odpol. hodinách probíhaly šk. kroužky, ale také rukodělná tvoření pro rodiče i veřejnost (5x).

Odborné učebny byly zařízeny potřebným vybavením a spotřebním materiálem.

KA č. 04, 05 a 06 byly zaměřeny na inovaci průřezového téma OSV ve 4. - 9. ročníku. V průběhu realizace odborní řešitelé pilotně zpracovali, ověřili ve výuce a finálně dokončili celkem 108 témat do 6 ročníků a soubor PL - 81 (4. ročník), 61 (5. ročník), 65 (6.ročník), 41 (7. ročník), 42 (8. ročník), 41 (9. ročník).

Součástí KA byly také jednodenní a vícedenní vzděl. akce a semináře.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Zlín, Mostní
IČO subjektu: 61716391
Webová adresa: http://www.zsp-mostni.cz

Publikované produkty