Detail projektu

Název projektu: Rozvoj metod a forem práce s mimořádně nadanými žáky
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/01.0007
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Zlínský kraj
Doba realizace: od 1. února 2012 do 30. ledna 2015
Celková alokovaná částka: 2 852 821,42 Kč
Webová stránka: http://vtp2.talentovani.cz/home
Popis:

Projekt byl zaměřen na problematiku vzdělávání mimořádně nadaných žáků ve Zlínském kraji. Obsahoval přípravu a realizaci inovovaných metod a forem práce s nimi, které povedou k obohacení školní výuky a rozvoji jejich vysoké vědomostní úrovně a nadání. Realizací projektu bylo dosaženo vytvoření metodického a konzultačního centra pro učitele ZŠ, rodiče MNŽ a nadané žáky. Pilotní zpracování, ověření v praxi a finální dokončení 355 výukových materiálů do hlavních

předmětů v 1.- 5. ročníku formou PowerPoint. prezentací, badatelských úloh, pracovnívh listů a příprava 25 scénářů pro ročníkové práce žáků.

Byla navázána spolupráce s pedagogy víceletého gymnázia ve Zlíně, při níž pro MNŽ byl připraven soubor 10 seminářů na 1 šk. rok. Žáci 5. roč. si rozšířili a prohloubili své znalosti v přírodovědných oblastech o nové souvislosti a vztahy. V rámci e-learningového vzdělávání připravili odborníci z MFF UK v Praze a PřF UK pro nadané žáky 4 samostatné moduly, tzv. T- doupata z oblasti chemie, biologie, matematiky a fyziky.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Zlín, tř. Svobody 868 ,příspěvková organizace
IČO subjektu: 71008110
Webová adresa: http://www.zsmalenovice.cz

Publikované produkty