Detail projektu

Název projektu: Cestou do života
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/01.0019
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Zlínský kraj
Doba realizace: od 1. dubna 2012 do 30. března 2015
Celková alokovaná částka: 6 312 568,40 Kč
Popis:

V rámci KA 1 Rozvoj porad. služeb školy navštívili pracovníci ŠPP školy či instituce, kde mohli načerpat nové poznatky v rámci přenosu dobré praxe. Školní psycholožka nakoupila ke své práci nové diagnostické pomůcky včetně knih, které pak spolu s novými metodami využívala pro práci s cílovými skupinami. Během celého projektu byla vytvářena publikace, kde závěrečná část je věnována rodičům žáků se SVP - Cestou necestou společného vzdělávání na ZŠ Integra Vsetín aneb metodický průvodce integrací a inkluzí ze života jedné školy, která byla opatřena ISBN a je výstupem projektu.

V KA 2 Využití prvků terapií pro třídy se žáky se SVP docházelo k novému postupu při řešení nejrůznějších sociopatologických jevů vyskytujících se v dětském kolektivu či jejich prevenci. Na aktivitě spolupracovali pedagogičtí pracovníci, pracovníci ŠPP a terapeuti. V závěru projektu ještě došlo ke shrnutí terapeutických modulů a jejich přínos pro další práci se žáky se SVP v kolektivech. Během projektu zejména pro žáky s tělesným nebo kombinovaným postižením byly zorganizovány výjezdy na hipoterapii. Jedním z velkých přínosů byly i masáže dětí navzájem pro žáky I. stupně, které jsou velkou prevencí agresivního chování ve školních kolektivech.

KA 3 Inovace inkluzivního vzdělávání byla umožněna zejména nákupem nových pomůcek a zavedením nových forem výuky zážitkovou formou, která je pro žáky zejména se SVP velmi vhodná. Třídní kolektivy absolvovaly nejrůznější exkurze včetně jazykových. Velký význam pro žáky měly i programy a kurzy zaměřené na průřezová témata. V současné době, kdy žáci mají nedostatek pohybu, byly velmi přínosné i aktivity zaměřené na pohyb. Jednalo se vodácký, turistický, lyžařský kurz, bruslení a také cykloexkurze.

KA 4 Vzdělávání pedagogických pracovníků bylo vždy zaměřeno na rozšíření znalostí či dovedností, které jsou bezprostředně spojeny s výukou v inkluzivní škole. Kurzy probíhaly individuálně nebo skupinově. Své vzdělávací aktivity absolvovali i pracovníci ŠPP. Pro podporu byly zakoupeny odborné publikace.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola INTEGRA Vsetín
IČO subjektu: 69211612
Webová adresa: http://www.zsintegra.cz

Publikované produkty

  • Cestou necestou
    Metodika, manuál, příručka
    Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se zdravotním postižením, Začleňování žáků se sociálním znevýhodněním, Rozvoj poradenství, Podpora zapojování dětí a žáků se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání