Detail projektu

Název projektu: Děti a žáci s autismem
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.04/02.0019
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Liberecký kraj
Doba realizace: od 1. října 2009 do 15. června 2012
Celková alokovaná částka: 2 095 610,00 Kč
Webová stránka: http://www.autismus-liberec.cz
Popis:

Projekt byl zpracováván dle znalostí konkrétních požadavků terénu – pracovníků škol i rodičů autistických dětí. Od počátku realizace poptávka po aktivitách převyšovala možnosti zvláště v účasti na přednáškách a praktických seminářích. V tomto směru je zřejmé, že i v období cca 3 let došlo k výraznému zvýšení informovanosti odborné pedagogické veřejnosti i mezi poradenskými pracovníky. Zvyšovaly se i nároky na obsah přednášek, dotazy a odbornost úrovně řešení problematických situací s autistickými dětmi.

Ze strany rodičů se po prvním roce realizace vyčlenila skupina rodičů s aktivním zájmem o dění a setkávání – v Turnově, Liberci, Jablonci n. N. a v České Lípě. Postupně se skupiny ustálily na cca 15-20 rodičích se zájmem o setkávání a předáváním informací – jak formou přednášek ať už od pracovnic SPC Turnov, tak i od pozvaných odborníků v souvisejících oblastech (lékaři, sociální pracovnice, posudkoví lékaři, imunolog, doktor přírodních věd o možných příčinách vzniku poruchy autistického spektra, terapeuti). Své místo si našly i setkání rodin s autistickým dítětem: tradiční a opakující se zahradní slavnost, výlet historickým vlakem Českým Rájem s čertem a Mikulášem, opakování si přejí i účastníci výletu na raftech. Zájem vzbudila i návštěva profesionálních hasičů s následným turistickým výletem. Při všech z těchto akcích se účastníci učili orientaci v nových v každodenním životě neobvyklých aktivitách.

Po celou dobu projektu pravidelně probíhaly ve větším rozsahu, než bylo původně v projektu zamýšleno terapie – muzikoterapie a canisterapie. Podařilo se v rámci těchto terapií poukázat na možnosti zvláště v oblasti individuální práce s klienty: u dětí s nízkofunkčním autismem většinou vnímáním podnětů na bazální emocionální úrovni zvýšit reaktivitu na vnímání prostředí i osoby muzikoterapeuta, v případě canisterapie byly alternativní formou prováděny nácviky a rozvoj sociálních dovedností, odstraňování nežádoucích návyků, stereotypií. Při obou terapiích se jednalo o nové způsoby práce, které dosud ve školských zařízeních nebyly realizovány. Podrobněji je o terapiích a dosažených cílech realizovaných v rámci projektu ve sborníku vydaném SPC Turnov. O canisterapii a Asistenčním psovi pro autistu vyzkoušené ve větším rozsahu v rámci projektu byly předány informace na Evropském setkání canisterapeutů. Observačněstrukturální metoda canisterapeutky Bc. Andrey Tvrdé vzbudila výrazný zájem o přenos této metody i do dalších států Evropy.

V průběhu projektu dle plánu prošlo školeními zaměřenými na orientační screening projevů poruch autistického spektra – CARS případně přímo na diagnostiku poruch autistického spektra 10 pracovníků poradenských zařízení (o 2 více než byl plán), kteří jsou již schopni a v praxi spolupracují na vyhledávání specifických projevů poruchy a snížil se počet doporučovaných dětí do SPC bez projevů autismu – jsou diferencovány lépe odlišnosti od dalších poruch.

Na konferenci ke vzdělávání autistických dětí a žáků na Liberecku se setkalo přes 100 pedagogů, rodičů a odborníků. Vzhledem k možnosti a účasti pedagogů s dlouhodobými zkušenostmi i těch, kteří jsou spíše méně zkušení a představení většího počtu škol, získali rodiče i kolegové z dalších poraden přehled o možnostech jak speciálního, tak i o integracích žáků s PAS individuálních v rámci škol základních a školy střední. Konference se setkala s velmi dobrým ohlasem i díky možnosti využití reprezentativních prostor i úrovně občerstvení na OAHŠ v Turnově. Na konferenci byly videoukázky z jednotlivých aktivit a z terapií - toto téma vzbudilo velký ohlas u rodičů i pedagogů.

Podařilo se splnit plánované vydání sborníku z akce i celého projektu, byl vydán i leták se základními informacemi o projektu, SPC i o projevech autismu v chování dětí. Tyto jsou distribuovány do škol, rodičům, lékařům, pedagogům, poradnám pro děti a mládež.

Úspěšně jsme navázali spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci a seznámit s projektem i problematikou autismu – zde je předpoklad zahájení studia prvního z našich klientů, předpokládáme další pokračující studenty s autismem v tomto stupni vzdělávání.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola, Turnov, Sobotecká 242, příspěvková organizace
IČO subjektu: 00856029

Partneři projektu

Název partnera: Základní škola speciální a mateřská škola speciální, Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily, příspěvková organizace
IČO subjektu: 71173854

Publikované produkty