Detail projektu

Název projektu: Systém zvyšování kvality výuky anglického jazyka
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.09/02.0056
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Liberecký kraj
Doba realizace: od 1. října 2009 do 30. června 2012
Celková alokovaná částka: 4 189 584,00 Kč
Webová stránka: http://www.vctu.cz/anglictina
Popis:

Realizace projektu byla rozdělena do tří základních aktivit:

  • 1. Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků
  • 2. Vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků
  • 3. Rozvoj partnerství a síťování – partnerství, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami a školskými zařízeními navzájem a mezi školami, školskými zařízeními, nestátními neziskovými organizacemi a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání

V rámci aktivity č. 1 proběhly semináře a workshopy pro učitele anglického jazyka zaměřené mj. na využívání výpočetní techniky a interaktivní tabule při výuce anglického jazyka. V rámci programu Tvorba studijních multimediálních opor v celkovém rozsahu 40 hodin byly realizovány tyto semináře:

Využití interaktivní tabule (6 hodin)

PowerPoint prezentace (8 hodin)

e-Learningový systém (20 hodin)

Zvukové nahrávky (6 hodin)

Dále proběhlo několik workshopů pro učitele Aj s rodilou mluvčí, kde tématem byly např. rozdíly ve výuce; využití multimediálních opor ve výuce; gramatické, lexikologické a morfologické problémy ve výuce Aj; inovativní a netradiční formy výuky aj.

V rámci této aktivity také vznikly interaktivní webové stránky projektu www.vctu.cz/anglictina a e-learningový kurz anglického jazyka především pro žáky 1. r. SŠ, jehož smyslem je dorovnat úroveň Aj při přechodu ze základní školy na střední školu.

V rámci aktivity č. 2 probíhala po celou dobu trvání projektu výuka anglického jazyka s rodilou mluvčí na partnerských základních a středních školách v Turnově v časové dotaci 2-4 hodiny týdně. Na základních školách byla výuka zahrnuta do běžného rozvrhu hodin a probíhala především v 8. a 9. třídách, kde už se předpokládala určitá znalost základů anglického jazyka. Výuková témata byla navržena dle ŠVP. Výuka na středních školách probíhala převážně v odpoledních hodinách, a to formou tematicky zaměřených konverzací. Na jednotlivých školách úzce spolupracovali koordinátoři – učitelé Aj a metodik projektu. Výstupem této aktivity je zejména zvýšení komunikačních kompetencí žáků v anglickém jazyce a 3 soubory nových metodických materiálů, které vznikaly v průběhu 3 školních let, byly ve výuce ověřeny a učitelům Aj jsou volně k dispozici.

V rámci aktivity č. 3 proběhlo celkem 11 setkání koordinátorů a 3 setkání ředitelů s vedením projektu. Hlavní náplní těchto setkání bylo průběžné hodnocení projektu, jeho klíčových aktivit a výstupů, výměna zkušeností i běžné administrativní či organizační záležitosti související s výukou rodilé mluvčí na jednotlivých školách. Nedílnou součástí realizace projektu byla zahajovací a závěrečná konference.

Informace o příjemci

Název příjemce: VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s.
IČO subjektu: 26004674
Webová adresa: http://www.vctu.cz

Partneři projektu

Název partnera: Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace
IČO subjektu: 00581071
Název partnera: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Skálova 600, TURNOV
IČO subjektu: 00854794
Název partnera: Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace
IČO subjektu: 00854981
Název partnera: Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace
IČO subjektu: 00854999
Název partnera: Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily
IČO subjektu: 00855049
Název partnera: Základní škola Turnov, 28. října 18, okres Semily
IČO subjektu: 00856126
Název partnera: Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,Turnov,Zborovská 519, příspěvková organizace
IČO subjektu: 75129507

Publikované produkty