Detail projektu

Název projektu: Zkvalitnění výuky odborných předmětů s využitím ICT na SUPŠ Jihlava - Helenín
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.01/03.0031
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Vysočina
Doba realizace: od 1. listopadu 2010 do 29. června 2012
Celková alokovaná částka: 3 282 585,88 Kč
Webová stránka: http://www.helenin.cz/
Popis:

Projekt byl zaměřen na zvyšování kvality ve vzdělávání odborných předmětů se zaměřením na nové softwary a ICT. Do realizace byly zapojeny tři obory vzdělání – Design oděvu, Výstavnictví a prostorová tvorba a Design interiéru a bytových doplňků. Po zajištění specializovaných sw, řezacího plotru a osvitové jednotky proběhla školení pedagogů na jednotlivé softwary a zařízení. Poté následovalo zpracovávání metodik pro jednotlivé odborné předměty a zahrnutí nových poznatků a zkušeností do výuky. Na základě toho začaly vznikat jednotlivé praktické výstupy a realizace nových zadání pro žáky. Po celou dobu realizace projektu byla výuka doplňována odbornými přednáškami a prezentacemi, exkurzemi a workshopy pro žáky, navázali jsme spolupráci s několika firmami a sociálními partnery v regionu. Výstupy byly průběžně prezentovány na výstavách jak v areálu školy, tak mimo ni, např. v OGV v Jihlavě, v SAPELI CENTRU v Jihlavě, v CITY Parku Jihlava apod. Na všech těchto aktivitách se podíleli učitelé i žáci zapojení do realizace projektu. Podařilo se dosáhnout předem stanovených cílů projektu: vytvořit nové metodické materiály, obsahující popis práce s novými sw, testové úlohy, jejich řešení a příklady použití. Jsou podnětné jak pro pedagogy, tak pro žáky ke zvýšení motivace k učení, zvládnutí zadání tématu s přijmutím nejlepšího řešení. Jsou zpracovány tak, aby je bylo možné aktualizovat a doplňovat podle potřeby. K praktickému ověření nově nabytých zkušeností a poznatků došlo při všech realizacích, soutěžích a workshopech, kdy žáci byli motivováni jak k týmové práci, tak k touze prosadit se jako individuality s potřebou vyniknout a podat co nejlepší výkon.

Informace o příjemci

Název příjemce: Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
IČO subjektu: 60545976
Webová adresa: http://www.helenin.cz

Publikované produkty

watchseriesfree