Detail projektu

Název projektu: Podpora integrace žáků se specifickými vzdělávacími požadavky do společnosti, zkvalitněním jejich vzdělávání a zvýšením jejich šance absolvovat další stupeň vzdělávání a uplatnit se na trhu práce.
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.08/03.0010
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Zlínský kraj
Doba realizace: od 1. listopadu 2010 do 30. června 2012
Celková alokovaná částka: 1 888 920,79 Kč
Webová stránka: http://www.zsamskrizna.cz/index.php?kde=uvod&menu=9&odesl=zobr&ID=10
Popis:

V rámci odborné přípravy pedagogů získali vyučující Pv a Vv kmenové i partnerských škol nové vědomosti , dovednosti a seznámili se s méně známými a netradičními pracovními a výtvarnými technikami. Tyto znalosti uplatnili při zkvalitnění výuky Pv, VV, Informatiky , Základů informatiky a předmětů dotýkajících se životního prostředí a použili je při tvorbě vzdělávacích materiálů, které se staly součástí školních vzdělávacích programů.

Bylo vytvořeno 10 produktů :

Pv speciální školy, Pv I.st., Pv II.st. dívky , Pv II.st.chlapci , Vv speciální školy, Vv I.st. , Vv II. st., ICT spec.školy a I.st., ICT II.st., materiály s komponentou ŽP. Většina obsahuje prvky arteterapie a ergoterapie.

Většina těchto vzdělávacích materiálů byla ověřena ve výuce a jsou přínosem pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a mají návaznost na možnosti dalšího vzdělávání v našem regionu.

O možnostech dalšího vzdělávaní a budoucího pracovního uplatnění byli žáci seznámeni na exkurzích a výjezdech do OU a SOU, malých firem a větších podniků . Tyto informace jim usnadnily profesionální orientaci.

Činnost zájmových kroužků v kmenové i partnerských školách vedla ke smysluplnému vyplnění volného času žáků a k prevenci patologických jevů.

Projekt splnil očekávaný cíl integrovat žáky se specifickými vzdělávacími potřebami do společnosti, zkvalitnit jejich vzdělávání a zvýšit tak jejich šanci absolvovat další stupeň vzdělávání a úspěšně se začlenit do pracovního života.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná 782
IČO subjektu: 70238928
Webová adresa: http://www.zsamskrizna.cz/index.php

Partneři projektu

Název partnera: Základní škola a Mateřská škola Vsetín, Turkmenská
IČO subjektu: 70238898
Název partnera: Základní škola praktická Rožnov pod Radhoštěm
IČO subjektu: 70238910

Publikované produkty