Detail projektu

Název projektu: Interdisciplinární, informaticko-kognitivní, lingvistický a modulární rozvoj studia
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0104
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Geografické vymezení: Královéhradecký kraj
Doba realizace: od 1. dubna 2012 do 31. března 2015
Celková alokovaná částka: 11 927 582,24 Kč
Webová stránka: http://fim.uhk.cz/iklim
Popis:

Projekt IKLIM byl splněn ve všech sledovaných parametrech, jak ukazují zejména překročené hodnoty dosažených monitorovacích indikátorů. V souladu s cíli a aktivitami projektu jsou nejvýznamnějšími výsledky projektu:

* Vytvoření koncepcí a metodik vzdělávání, koncepce a metodiky e-learningu, koncepce monitoringu trhu práce a metodika realizace modulárních kurzů.

* Vytvoření modulů studia.

* Inovace velkého množství předmětů, včetně vytvoření či inovování jejich e-learningových opor.

* Vytvoření modulárních kurzů.

* Vytvoření informačních systémů, integrovaných do portálu cestovního ruchu, a dalších informačních systémů pro podporu dalších oborů na FIM UHK.

* Vytvoření elektronických a tištěných odborných knih, skript a sborníků studijních textů.

* Zvýšení jazykových kompetencí akademických pracovníků.

* Realizace tří ročníků konference Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu, včetně vydání sborníků konference.

* Podpoření významného počtu studentů realizací inovovaných předmětů a nově připravených kurzů.

Základním realizací projektu naplněným strategickým cílem projektu bylo vypracování a

ověření koncepce rozvoje studia na FIM UHK a v návaznosti na ní dalších

strategických a metodických dokumentů ? rozvoje koncepce e-learningu na FIM UHK,

koncepce e-learningu pro obor MCR, aplikace koncepce vzdělávání na FIM UHK pro

obor Management cestovního ruchu a metodik pro moduly studia a rozvoj e-learningu.

Koncepce byla ověřena a v průběhu realizace projektu rozvíjena tvorbou metodik,

aplikací v oboru Management cestovního ruchu, inovací povinných i volitelných

předmětů v oboru Management cestovního ruchu i v dalších oborech na FIM UHK,

vytvořením 4 modulů v oboru Management cestovního ruchu, rozvojem podpory výuky

v LMS Blackboard a vytvářením dalších informačních zdrojů pro podporu vzdělávání na

FIM UHK. Kurzy, stážemi a zahraničními konferencemi pro akademické pracovníky byl

realizován rozvoj kompetencí akademických pracovníků FIM UHK. Byla také rozvinuta

spolupráce s partnerem projektu VŠPJ (účast na workshopech, spolupráce při

vytváření koncepce vzdělávání a metodik, předávání výstupů projektu) a s partnerem

projektu HIT klastrem (spolupráce při vytváření koncepce vzdělávání a metodik,

podklady pro analýzu potřeb trhu, účast na workshopech).

Informace o příjemci

Název příjemce: Univerzita Hradec Králové
IČO subjektu: 62690094
Webová adresa: http://www.uhk.cz

Partneři projektu

Název partnera: Vysoká škola polytechnická Jihlava
IČO subjektu: 71226401
Název partnera: Hradecký IT klastr
IČO subjektu: 75155320

Publikované produkty