Detail projektu

Název projektu: Rizika přestupu dětí mateřských škol do základní školy a jejich řešení zaváděním nových vyučovacích forem, metod a postupů, včetně využití ICT.
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.10/11.0022
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 12. listopadu 2008 do 1. listopadu 2010
Celková alokovaná částka: 831 080,00 Kč
Popis:

Cílem tohoto projektu je uplatňování a zlepšování organizačních forem, výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací.

Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vzdělávání pedagogů v oblasti ICT včetně e-learningu.

Jednotlivými činnostmi v projektu chceme zmapovat celkovou vyzrálost předškolních dětí, eliminovat možné nedostatky v oblasti rozumové, motorické, v oblasti smyslového vnímání a celkové psychické vyzrálosti.

Postup: 1. období: testování šestiletých dětí mateřských škol

  • 2. období: přípravný kurz budoucích žáků 1. tříd, kurz pro děti a jejich

rodiče

  • 3. období: uspořádání semináře pro pedagogy v oblasti ICT
  • 4. období: tvorba individuálních vzdělávacích plánů
  • 5. období: zavádění nových vyučovacích metod, forem, postupů

zabezpečujících rovný přístup ke vzdělávání, využití ICT

  • 6. období: zřízení poradenského pracoviště na škole

Hlavním výstupem bude speciálně pedagogická diagnostika a vytvoření individuálních vzdělávacích plánů žákům se specifickou poruchou učení nebo žákům nadaným, uspořádání kurzu pro budoucí žáky 1. tříd, besedy a kurzu s rodiči těchto žáků, vytvoření výstupů v semináři "Interaktivní výuka" a zřízení poradenského centra na škole.

Tímto projektem chceme řešit problematiku přestupu žáků mateřských škol do škol základních. Chceme se zaměřit na žáky se speciálními vyučovacími potřebami, na žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale i na žáky nadané. Aktivity budeme realizovat v Moravskoslezském regionu. Naším úkolem bude testování šestiletých žáků, vytvoření individuálních plánů, přípravného kurzu pro děti a rodiče, uspořádání cyklu seminářů na téma - interaktivní výuka, tvorba výstupů tohoto semináře a vytvoření školního poradenského pracoviště.

Informace o příjemci

Název příjemce: Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace
IČO subjektu: 61988677
123movies