Detail projektu

Název projektu: Škola pro život
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.12/03.0013
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Plzeňský kraj
Doba realizace: od 1. listopadu 2010 do 30. června 2012
Celková alokovaná částka: 1 392 069,60 Kč
Webová stránka: http://www.zs26plzen.cz/projekty-2/skola-pro-zivot/
Popis:

Hlavními cíli projektu byla:

 • tvorba výukových programů a učebních materiálů a jejich následné poskytnutí dalším pedagogům
 • modernizace a inovace ŠVP
 • zkvalitnění výuky na škole s důrazem na zlepšení podmínek pro výuku technických oborů na škole inovací ŠVP, rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností inovací předmětu Finanční gramotnost a výuky Volby povolání, rozvojem znalostí, schopností a dovedností žáků v environmentální oblasti

Specifické cíle projektu:

 • vytvoření podmínek vhodných pro rozvoj dalších metod výuky
 • zvýšení odborné zdatnosti pedagogů
 • podpora procesu intenzivního zapojování tématu environmentální výchovy do výuky a rozvíjení klíčových kompetencí žáků v klíčových aktivitách s ohledem na mezipředmětové vazby a regionální souvislosti
 • podpoření zájmu žáků o praktickou účast na technickém vzdělávání
 • rozšiřující proškolení pedagogů v práci s interaktivní tabulí
 • zajištění nových výukových programů
 • podpora vzdělávacích akcí pro žáky a pedagogické pracovníky - zaměřené k aktuálním problémům regionu, environmentální vzdělávání dětí a mládeže, zajištění vybavení pro kvalitní výukovou činnost
 • příprava tematických exkurzí s aktivním podílem žáků na jednotlivých činnostech
 • vznik předmětu Finanční a ekonomická gramotnost

V rámci projektu se většina žáků školy prakticky seznámila s prací a vedením úspěšných firem, jejichž činnost je postavena na manuální lidské práci. Škola v souvislosti s rozvojem klíčových kompetencí žáků a s rozvojem uvedených dovedností a znalostí žáků přizpůsobila výuku současným trendům.

Projekt reagoval také na potřebu rozvoje kompetencí žáků v environmentální výchově v celé komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí a pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti a každého jedince. Zmíněná témata škola uvedla do souvislostí se všeobecnými vyučovanými předměty.

Pro úspěšné zapojení interaktivních nástrojů do výuky bylo nutné zlepšit schopnost pedagogických pracovníků. Prostřednictvím projektu škola svým pedagogům umožnila získat potřebné dovednosti nejen pro využívání interaktivních výukových programů, ale hlavně pro vlastní tvorbu výukových aplikací a využívání těchto zdrojů a materiálů pro výuku.

Informace o příjemci

Název příjemce: 26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70879834
Webová adresa: http://www.zs26plzen.cz/

Publikované produkty