Detail projektu

Název projektu: Otevřme autistům cestu k lidem a poznání
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.10/11.0005
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. ledna 2009 do 30. června 2011
Celková alokovaná částka: 3 522 882,00 Kč
Popis:

Projekt je zaměřen na podporu integrace žáků s lékařskou diagnózou autismus do běžné školní výuky na II. stupni ZŠ vytvořením a implementací výukových programů pro speciální třídy PAS na I. stupni a jeho začleněním do stávajícího ŠVP.

Aktivity projektu si kladou za cíl umožnit žákům s diagnózou PAS lepší socializaci a připravit je na jistější zařazení do podmínek každodenního života, jako jejich vrstevníky.

Garanci za odbornou náplň a vhodnost použitých metod pro tuto specifickou skupinu bude mít SPC pro klienty s PAS a vadami řeči, které je prestižním pracovištěm zabývajícím se integrací dětí se zvláštními vzdělávacími potřebami.

Hlavní aktivity projektu jsou orientovány na:

  • zpracování a implementaci výukových materiálů, pracovních listů a pomůcek pro interaktivní výuku s využitím ICT pomoci interaktivní tabule
  • zvýšení kompetencí pedagogů pro práci s dětmi PAS
  • sdílení poznatků a zkušeností s rodiči , pedag. a veřejností

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace
IČO subjektu: 64627896

Partneři projektu

Název partnera: Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace
IČO subjektu: 61989274