Detail projektu

Název projektu: Šesti kroky ke gramotnosti
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.07/02.0032
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 13. listopadu 2009 do 30. června 2012
Celková alokovaná částka: 4 845 731,60 Kč
Popis:

Cílem projektu byla podpora rozvoje gramotnosti žáků, a to zaváděním vyučovacích metod, forem a výukových činností s důrazem na gramotnost čtenářskou, informační, občanskou, přírodovědnou, počítačovou a finanční. Projekt řešil klíčové problémy spojené s přípravou a realizací projektů, zážitkových seminářů, projektových dnů, didaktických her a dalších aktivit rozvíjejících gramotnosti u žáků, a to vytvořením sborníku metodických výukových materiálů, databáze projektů a souboru didaktických her. Dalšími cíli projektu byla příprava a realizace zážitkových seminářů a počítačových kurzů pro žáky, ověření vytvořených výukových materiálů a jejich začlenění do výuky. V rámci projektu vznikla žákovská knihovna, studovna a Internetový klub za účelem vytvoření potřebného zázemí informačních zdrojů nutných k realizaci aktivit projektu. V projektu bylo pamatováno také na zvýšení připravenosti pedagogických pracovníků v oblasti počítačové gramotnosti. Projekt byl realizován v souladu s projektovým záměrem a k datu ukončení projektu byly naplněna klíčové aktivity a výstupy projektu. Monitorovací indikátory byly dodrženy, ve dvou případech překročeny. Předkládána je závěrečná monitorovací zpráva jejíž součástí jsou také vytvořené výukové materiály.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70944628

Publikované produkty

  • Sborník - zvýšení gramotnosti
    Sborník dobré praxe
    2. stupeň ZŠ – finanční gramotnost, Čtenářská gramotnost, výchova k občanství, Matematika a její aplikace, Informatika a informační a komunikační technologie, Člověk a společnost