Detail projektu

Název projektu: "To je věda, seznamte se" - podpora systematické práce s žáky a studenty v oblasti vědy, výzkumu a vývoje.
Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/09.0121
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Geografické vymezení: Ústecký kraj
Doba realizace: od 1. července 2009 do 30. června 2012
Celková alokovaná částka: 13 133 511,60 Kč
Webová stránka: http://tau.ujep.cz
Popis:

Cílem projektu je přispět k řešení problému budoucího personálního zabezpečení vědy, výzkumu a vývoje (VaV), a to prostřednictvím podpory systematické přípravy nových generací VaV pracovníků. Záměrem bylo realizací kreativních aktivit podnítit a podpořit zájem žáků ZŠ a SŠ o vědu, výsledky a přínosy VaV a především o vlastní vědeckou práci. Hlavní aktivitou projektu byla systematická, pravidelná a dlouhodobá práce se zájemci o vědu a výzkum z řad žáků ZŠ a SŠ realizovaná formou cyklů seminářů, workshopů či letních škol z různých oborů a disciplín pod hlavičkou Teen Age University (TAU) při UJEP. Jako doplňkové a podpůrné byly v projektu realizovány motivační aktivity (přednášky, prezentace, názorné ukázky) směřující k seznámení žáků s vědeckovýzkumnou prací a jejími výsledky a aktivity cílené na pedagogy ZŠ a SŠ (semináře, workshopy, dílny) zaměřené na rozvoj jejich didaktických dovedností pro zkvalitnění práce s žáky v oblasti VaV při výuce.

Informace o příjemci

Název příjemce: Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ
IČO subjektu: 44555601

Publikované produkty