Detail projektu

Název projektu: Od integrace k inkluzi
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.25/02.0053
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. června 2013 do 31. prosince 2014
Celková alokovaná částka: 4 575 655,32 Kč
Webová stránka: http://www.kvic.cz/stranka/351/Projekty/Ukoncene/Od_integrace_k_ink
Popis:

Projekt byl realizován ve spolupráci s 9 nefinančními partnerskými základními školami, které mají zřízené školní poradenské pracoviště a integrují žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Projekt byl realizován ve čtyřech klíčových aktivitách dle harmonogramu plánovaných činností s cílem podpořit inkluzívní vzdělávací prostředí ve školách a zkvalitnit systém péče individuálně integrovaných žáků se SVP.

Cílovými skupinami byli individuálně integrovaní žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodiče, pedagogičtí pracovníci včetně školních speciálních pedagogů a metodiků. Partnerstvím docházelo k možnosti využívání a sdílení zkušeností se vzděláváním těchto žáků. Nepřímo podpořené byly celé třídní kolektivy při realizaci inkluzivních hodin a kohézních programů.

Na realizaci aktivit projektu se významnou měrou podílelo 6 metodiků a 2 metodici-supervizoři z pedagogicko-psychologických poraden.

V průběhu realizace došlo z organizačních důvodů ke změně v realizačním týmu (změna na pozici finančního manažera). Nebyla podána žádná žádost o podstatnou změnu projektu.

Vzhledem k plánovanému rozpočtu bylo uspořeno 7,56 % finančních prostředků. Významným zdrojem úspor byla výběrová řízení na zajištění ubytovacích a stravovacích služeb pro pobytové kurzy. V kapitole 1. osobní náklady nebyl vyčerpán rozpočet především v odvodech ze soc. a zdrav. pojištění z DPP. Úspor se také dosáhlo u přímé podpory na výdajích za cestovné a ubytování CS projektu.

V rámci projektu bylo podpořeno celkem 266 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich 129 zákonných zástupců. Dále bylo podpořeno 531 pedagogických pracovníků včetně školních speciálních pedagogů a metodiků pedagogicko - psychologických poraden a 57 poskytovatelů služeb.

Při aktivitách celých třídních kolektivů, do nichž byli začleněni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, bylo nepřímo podpořeno 523 žáků.

Informace o příjemci

Název příjemce: Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
IČO subjektu: 62330403
Webová adresa: http://www.kvic.cz

Partneři projektu

Název partnera: Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace
IČO subjektu: 00849642
Název partnera: Základní škola Hlučín-Rovniny, okres Opava
IČO subjektu: 00849898
Název partnera: Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace
IČO subjektu: 48805271
Název partnera: Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná
IČO subjektu: 48805513
Název partnera: Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek
IČO subjektu: 60043792
Název partnera: Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná
IČO subjektu: 62331221
Název partnera: Základní škola Borovského
IČO subjektu: 62331353
Název partnera: Základní škola Opava, Englišova 82 - příspěvková organizace
IČO subjektu: 70999171
Název partnera: Základní škola Opava, Vrchní 19-příspěvková organizace
IČO subjektu: 70999325

Publikované produkty