Detail projektu

Název projektu: Škola s místem pro všechny
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0017
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. července 2012 do 31. prosince 2014
Celková alokovaná částka: 7 428 258,97 Kč
Webová stránka: http://www.kvic.cz/projekty/ssmpv
Popis:

Projekt byl realizován ve spolupráci s 9 nefinančními partnerskými základními školami z Ostravy, Karviné, Bohumína a Kopřivnice, které vzdělávají až ze 100% žáky se sociokulturním znevýhodněním (dále jen SZ). Projekt byl rozpracován do čtyř klíčových aktivit dle harmonogramu plánovaných činností zaměřených na zvyšování kompetencí ped.pracovníků pro práci se SZ, zajištění včasné péče o děti se SZ a navázání spolupráce s jejich rodiči, předcházení školní neúspěšnosti a podporu pozitivního klimatu mezi školou a rodiči. Dílčí činnosti v rámci těchto realizovaných aktivit zároveň vedly k naplnění hlavního cíle projektu, kterým byla podpora školní úspěšnosti dětí a žáků se SZ a vytvoření motivujícího prostředí ke vzdělávání této cílové skupiny. Naplánované výstupy a monitorovací indikátory byly dosaženy, v některých případech překročeny.

Cílovými skupinami projektu byli děti a žáci se SZ, jejich rodiče a pedagogičtí pracovníci.

Vlastní řízení projektu bylo s ohledem na účast partnerů složitější, nicméně bez nich by projekt nebylo možno realizovat. Partnerstvím docházelo k možnosti využívání a sdílení zkušeností se vzděláváním těchto žáků. Právě tímto sdílením mohlo být využito a odzkoušeno co nejvíce preventivních prvků, které brání předčasnému odchodu této cílové skupiny ze vzdělávání.

Vzhledem k plánovanému rozpočtu bylo uspořeno 19,55 % finančních prostředků. Významných zdrojem úspor byla výběrová řízení na zajištění ubytovacích a stravovacích služeb. Naše organizace v rámci společných výběrových řízení dosahuje výhodné ceny dodávek a služeb. Dalších úspor se dosáhlo například v kapitole 1 osobní náklady (soc. a zdrav. pojištění), 5 - odborné služby, kdy se většinu odborných lektorských služeb podařilo zajistit v rámci DPP, a v kapitole 7 - Přímá podpora (vstupné na exkurze - ve velké míře bylo pro CS zdarma).

V průběhu realizace došlo z organizačních důvodů ke třem změnám v realizačním týmu (změna na pozici věcného manažera 2x a finančního manažera).

Informace o příjemci

Název příjemce: Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
IČO subjektu: 62330403
Webová adresa: http://www.kvic.cz

Partneři projektu

Název partnera: Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra
IČO subjektu: 00850381
Název partnera: Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383
IČO subjektu: 48004472
Název partnera: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace
IČO subjektu: 63024616
Název partnera: Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace
IČO subjektu: 64628205
Název partnera: Základní škola, Ostrava-Přívoz, Ibsenova 36, příspěvková organizace
IČO subjektu: 64628213
Název partnera: Základní škola, Příbor, Dukelská 1346, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70640661
Název partnera: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70933901
Název partnera: Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace
IČO subjektu: 71172050
Název partnera: Základní škola T.G. Masaryka Bohumín - Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace
IČO subjektu: 75029146

Publikované produkty

123movies