Detail projektu

Název projektu: Příprava, zpracování a optimalizace dat pro digitální tiskové systémy
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.26/02.0072
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. srpna 2013 do 31. prosince 2014
Celková alokovaná částka: 3 688 426,60 Kč
Popis:

Projekt byl zahájen dne 1. 8. 2013 a ukončen dne 31. 12. 2014.

Záměrem projektu bylo rozšíření odborných znalostí a dovedností žáků v oblasti moderních pre-press operací u digitálního tisku. Byl tak doplněn chybějící můstek mezi jednotlivými odbornými předměty. Jedná se o úzkou specializaci, která je na trhu práce často vyhledávána a u absolventů chybějící. Díky realizaci projektu se nám podařilo inovovat stávající výuku v přísl. předmětech oborů Tiskař na polygrafických strojích, Reprodukční grafik pro média a Polygrafie.

Projekt byl realizován ve třech klíčových aktivitách.

Klíčová aktivita 1 - Zvyšování odborných kompetencí pedagogických pracovníků zahrnovala 2 školení (Školení pedagogických pracovníků v oblasti vyhodnocování kvality tiskového výstupu, Školení pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a optimalizace tiskových dat za využití SW Enfocus PitStop 12), kterých se zúčastnilo celkem 17 podpořených osob.

Na klíčové aktivitě 2 - Tvorba výukových materiálů a pomůcek se podílel také partner projektu - Books print s.r.o. Výstupem této aktivity byla moderní výuková opora v podobě učebnice, DVD včetně jejich elektronické verze do e-learningového rozhraní školy, které byly diferencovaně vytvořeny pro jednotlivé obory vzdělání.

Výstupem klíčové aktivity 3 - Pilotní ověření ve výuce byly pilotně ověřené výukovém materiály a pomůcky přizpůsobení potřebám cílové skupiny. Žáci i pedagogové poskytli zpětnou vazbu k ověřovaným materiálů během pilotáže a v průběhu evaluačního šetření.

Informace o příjemci

Název příjemce: Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední novosadská 87/53
IČO subjektu: 00848778
Webová adresa: http://www.polygraficka.cz

Partneři projektu

Název partnera: Books print s.r.o.
IČO subjektu: 27820840

Publikované produkty