Detail projektu

Název projektu: Prohloubení odborných a klíčových kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky cizích jazyků a v cizích jazycích
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.45/01.0019
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. března 2012 do 31. října 2014
Celková alokovaná částka: 3 164 981,96 Kč
Popis:

Znalost cizích jazyků a zejména angličtiny se ukazuje jako jedna ze základních profesních dovedností ve 21. století. Internetové stránky, vědecké informace, manuály i mnohé odborné metodické materiály nejsou dnes všechny překládány do českého jazyka, ale předpokládá se automaticky znalost anglického jazyka, často i německého, ruského či dalších. Na pedagogických konferencích je angličtina dorozumívacím jazykem číslo jedna, je jednacím jazykem mnoha společností a mezinárodních organizací, je lingua franca moderní doby. Podle informací mnoha průzkumů, MŠMT a vysokých škol mají čeští absolventi velký handicap ve znalostech cizího jazyka, i když se očekává, že cizí jazyk, převážně anglický, se absolventi naučili již na střední škole. Znalost cizích jazyků s akcentem na anglický pomůže pedagogům škol a školských zařízení překonat jazykovou bariéru, která jim často uzavírá cestu k mnohým národním evropským vzdělávacím programům, ke studijním návštěvám, výměnám zkušeností se zahraničím, k získávání nových informací v oblasti vzdělávání a k navazování přímých kontaktů s pracovníky škol a školských zařízení.

Předmětem projektu byla podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol a školských zařízení v Olomouckém kraji v oblasti výuky cizích jazyků a v cizích jazycích. Projekt se snažil reagovat na skutečnost, že znalost cizích jazyků a zejména angličtiny se ukazuje jako jedna z nejdůležitějších profesních kompetencí ve 21. století.

Cílem projektu bylo zlepšit jazykové odborné kompetence a prezentační schopnosti v cizím jazyce, aby pedagogové byli schopni plynule a správně cizí jazyk používat a tím výrazně zvýšit úroveň výchovně vzdělávacího procesu na své škole. Kurzy vytvořené zkušenými lektory pomohly pedagogům překonat komunikační bariéry v cizím jazyce, otevřely jim cestu k používání cizojazyčných médií, umožnily jim zvýšit kvalitu výuky cizího jazyka ve škole či zavést cizí jazyk do dalších, příp. i odborných předmětů.

Informace o příjemci

Název příjemce: Gymnázium Palackého a Střední odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o.
IČO subjektu: 25382098
Webová adresa: http://www.sszprerov.cz

Publikované produkty