Detail projektu

Název projektu: Vytvoření systému nominace a identifikace dětí,žáků a žákyň s mimořádným nadáním a modulu optimalizace uspokojování jejich specifických vzdělávacích potřeb zvyšováním kompetencí pedagogických pracovníků a pracovnic MŠ a ZŠ
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.01/02.0006
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Královéhradecký kraj
Doba realizace: od 1. srpna 2009 do 31. ledna 2012
Celková alokovaná částka: 9 275 573,20 Kč
Popis:

Celý projekt byl rozdělen do sedmi klíčových aktivit, které byly postupně kompletně zrealizovány.

Tým psycholožek PPP KHK z pracoviště Rychnov nad Kněžnou sestavil v rámci KA 01 testovou baterii pro identifikaci mimořádně nadaných dětí NOMI, kterou široký tým psychologů/psycholožek ze všech pracovišť PPP KHK a partnera ověřil na souboru 100 dětí.

Následně byla provedena analýza dat získaných během první etapy vyhledávání nadaných dětí v MŠ pomocí testování NOMI. Na základě tohoto podrobného vyhodnocení a zkušeností, které psychologové/psycholožky získali/y při praktické aplikaci NOMI, byla tato metoda upravena. Realizační tým mj. zmenšil počet subtestů NOMI z 10 na 8, upravil záznamový list a doplnil i metodická doporučení v instrukci k NOMI.

V rámci aktivit KA 02 (proškolení týmu, pracovní díly, brainstorming, balintovské skupiny, kolokvium) byly prodiskutovány možné problémy kolem interpretace a matematického zpracování testů. Se závěry byli/y seznámeni/y všichni psychologové/psycholožky, podílející se na vyhledávání mimořádně nadaných dětí v rámci projektu.

Druhá etapa diagnostické části projektu byla zahájena v plánovaném termínu již s využitím upravené metody NOMI. V jejím rámci bylo otestováno dalších 403 dětí. Celkově bylo diagnostikováno v první a druhé etapě KA 03 503 dětí. Výsledky získané pomocí NOMI byly ověřeny u vybraných dětí s nadprůměrnými výsledky pomocí standardizovaného inteligenčního testu WISC III. Bylo provedeno definitivní zpracování testové baterie (set tvoří pracovní sešit, záznamové listy, metodické pokyny k administraci a k vyhodnocení, dotazník doc. PhDr. Hříbkové, CSc.), která bude sloužit pedagogům/žkám k včasné pedagogické diagnostice mimořádného nadání již před nástupem do školy.

Zájemkyně z řad pedagožek/pedagogů byly proškoleny ve vyhodnocování a interpretaci nové metody v rámci KA 05. Postupně byly vytvořeny nezbytné databáze dětí (vyšetřených, nominovaných a identifikovaných mimořádně nadaných), kontaktů na MŠ a rodiče. Dvanáct dětí bylo identifikováno jako mimořádně rozumově nadané. Pro jedenáct z nich byly zpracovány podklady pro další individuální vzdělávací opatření a pro sedm z nich bylo navrženo vytvoření IVP. To umožní optimalizovat rozvoj schopností mimořádně nadaných žáků/žákyň v rámci vzdělávacího kurikula individuální formou a využívání nabídky nadstandardních činností, aktivit a podpůrných programů rozvíjejících nadání, zmapovaných spolu se seznamem vhodných her, odborné literatury a internetových odkazů v rámci KA 04.

Na besedě s psychology/psycholožkami KHK, spojené s akcí pro mimořádně nadané děti, byly rodičům rozdány metodické materiály, propagační předměty, odborná literatura a dětem byly předány hry rozvíjející nadání. Souběžně byly v souladu s plánovanými výstupy KA 01 zkompletovány metodické materiály a předány v elektronické podobě na všechna pracoviště PPP KHK a v tištěné podobě vybraným ředitelům/ředitelkám škol, které se péči o MNŽ dlouhodobě věnují. Jsou k dispozici široké učitelské veřejnosti na stránkách projektu.

Jedním ze základních cílů projektu bylo vzdělávání pedagogů/pedagožek MŠ a prvního stupně ZŠ, jak v identifikaci dětí a žáků s mimořádným nadáním již v předškolním věku a na počátku školní docházky, tak především v metodách práce s nadanými dětmi a žáky/žákyněmi (KA 05, 06, 07). Proběhl desetihodinový kurz pro ředitele/ředitelky a výchovné poradce/výchovné poradkyně ZŠ na téma Moderní nástroje v institucionalizované péči o mimořádně rozumově nadané žáky, kterého se zúčastnilo více než 50 ředitelů/ředitelek základních škol Královéhradeckého kraje.

Od září 2010 do ledna 2012 proběhly tři běhy osmdesátihodinových e-learningových kurzů akreditovaných MŠMT na téma Mimořádně nadané děti a žáci v procesu primární a preprimární edukace, určené učitelům/učitelkám MŠ a prvního stupně ZŠ. Celkem 134 úspěšným absolventkám/absolventům kurzů, které/kteří splnily/i závěrečné testy, byly předány certifikáty, studijní materiály a zpracovaná publikace (Havigerová J. M., Křováčková B. a kol., 2011: Co bychom měli vědět o nadání. Gaudeamus, Hradec Králové. 45 s. ISBN 978-80-7435-092-4). Součástí kurzů byly rovněž pracovní semináře vedené odborníky z České republiky a Slovenska. Těch se zúčastnilo celkem 477 pedagogů/pedagožek ze ZŠ a MŠ Královéhradeckého kraje.

Informace o příjemci

Název příjemce: Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje
IČO subjektu: 72049103

Partneři projektu

Název partnera: Pedagogicko-psychologická poradna, Trutnov, Horská 5
IČO subjektu: 60153474
Název partnera: Univerzita Hradec Králové
IČO subjektu: 62690094
Název partnera: Pedagogicko-psychologická poradna, Hradec Králové, M. Horákové 504
IČO subjektu: 70839956
Název partnera: Pedagogicko-psychologická poradna, Jičín, Fortna 39
IČO subjektu: 70845808

Publikované produkty

123movies