Detail projektu

Název projektu: Posilování spolupráce škol s aktéry trhu práce
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.26/01.0021
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. února 2012 do 31. prosince 2013
Celková alokovaná částka: 5 164 235,55 Kč
Popis:

Projekt byl zahájen 1. 2. 2012 a ukončen 31. 12. 2013.

Byly realizovány všechny aktivity níže uvedených tři klíčových aktivit:

  • 01 Tvorba podpůrných materiálů, metodik a postupů spolupráce

Výstupem je vytvořená metodika spolupráce SOŠ s aktéry trhu práce v oblasti odborných praxí žáků ve firmách včetně nastavení spolupráce škol a podnikatelské sféry; vznikl nový webový portál ke komunikaci a informovanosti zapojených subjektů, tj. škol - žáků - zaměstnavatelů.

  • 02 Pilotní ověření

Výstupem aktivity bylo testování vytvořené metodiky a postupů k provádění praxí žáků ve firmách na cílové skupině minimálně 115 žáků všech 23 partnerských škol zapojených do realizace projektu; aktivní využívání vytvořených výukových pomůcek; využívání a aktualizace webového rozhraní.

  • 03 Popularizace technických oborů

Výstupem jsou natočené videosekvence, které mapují a prezentují 23 technických oborů vyučovaných ve SOŠ Olomouckého kraje; v regionálním tisku proběhla mediální kampaň s cílem popularizovat technické obory a střední odborné školy.

Byly splněny předepsané monitorovací indikátory:

  • Kód 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů: 1.

Byl vytvořen nový portál pro podporu komunikace škol a žáků s podnikatelskou sférou, pro propagaci technických oborů a jejich vzdělávací nabídky v SOŠ Olomouckého kraje.

  • Kód 07.41.14 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem: 115.

Žáci a žákyně technických oborů SOŠ byli zapojeni do pilotního ověření metodik, účastnili se odborných praxí žáků ve firmách. V dalším období se zúčastnili setkání škol s podnikatelskou sférou, kde byli zapojeni do diskuse o rozšiřování spolupráce, seznámili se s portálem i vzniklými DVD s prezentačními spoty technických oborů.

  • Kód 07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb: 23.

Poskytovateli služeb byly partnerské SOŠ Olomouckého kraje, které byly zapojeny do všech aktivit.

Cílem projektu bylo navázání spolupráce mezi středními odbornými školami Olomouckého kraje na jedné straně, regionálními podnikatelskými subjekty a veřejností (tj. základními školami a absolventy ZŠ) na straně druhé.

Tato spolupráce byla postavena na třech základních pilířích, a to: prezentační rovina a propojení škol s firmami prostřednictvím webového portálu, praktická výuka žáků na odborných praxích v podnicích a popularizace technických oborů.

Primárním nosným pilířem pro spolupráci je webový portál, který je určen pro střední odborné školy v Olomouckém kraji, zaměstnavatele (podnikatele) z regionů Olomouckého kraje i širokou veřejnost. Na portálu mohou zaměstnavatelé definovat pro školy své požadavky na kompetence absolventů, zveřejňovat nabízená absolventská pracovní místa. Školám portál umožní prezentovat své vzdělávací obory, své absolventy a umožní tak jejich rychlejší a efektivnější zapojení na trhu práce. Spolupráce by měla být dále rozvíjena na bázi navázání osobních kontaktů a pořádání specializovaných seminářů (kulatých stolů), workshopů a školení, které budou i v budoucnu dále rozvíjet spolupráci mezi zainteresovanými subjekty.

Informace o příjemci

Název příjemce: Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje
IČO subjektu: 75154803
Webová adresa: http://www.cuok.cz/

Publikované produkty