Detail projektu

Název projektu: Komplexní speciálně pedagogické centrum Poděbrady
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.33/02.0033
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Středočeský kraj
Doba realizace: od 1. dubna 2013 do 31. prosince 2014
Celková alokovaná částka: 7 741 904,73 Kč
Popis:

Projekt byl zahájen v dubnu 2013, ukončení projektu v prosinci 2015. Cílem projektu byl rozvoj poradenských , asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb. V KA 1 se podařilo zřídit speciálně pedagogické centrum. Celkem 205 klientů využilo služeb SPC v průběhu celého projektu. Klientům byla poskytováno sociální a pedagogicko psychologické poradenství, fyzioterapie, logopedie, arteterapie, zraková stimulace, alternativní komunikace, reedukace poruch čtení, Aura soma terapie. SPC je výborně vybaveno diagnostickými testy a didaktickými pomůckami. Podařilo se stabilizovat kvalitní pracovní tým, který výborně spolupracuje. V KA 2 podařilo otevřít v pronajatých prostorách Denní stacionář včasné péče s kapacitou 5 dětí. V průběhu projektu jej využilo12 dětí s handicapem. Pro své zdravotní postižení nebyly tyto děti přijaty do běžných MŠ. Ve stacionáři se dostaly do skupiny dětí, socializovaly se na nové prostředí. Pod vedením speciální pedagožky a asistentky pedagoga se naučily spoustu nových dovedností potřebných pro život. Ve stacionáři získalo také 27 učitelek běžných mateřských škol základní informace, jak pracovat s dětmi s poruchou autistického spektra, DMO, epilepsií, poruchou komunikace. Učitelky dostaly metodiku práce s těmito dětmi. V KA 3 byl postaven zahradní domek pro klimatoterapii. V zateplené části domku je nainstalována interaktivní tabule, která slouží k relaxaci, pohybové aktivizaci, výuce. Dál bylo vybudováno v rehabilitační třídě sociální hygienické zařízení. Snoezelen byl vybaven novým optickým panelem. Schodolez slouží k překonání bariér. Zvedací zařízení v tělocvičně a mobilní zvedák slouží ke snadnější manipulaci s imobilními dětmi. V tělocvičně je využívám pro nácvik chůze imobilních dětí. Dál byly zakoupeny nové vozíky, polohovací židličky. Auti třída je vybavena novým nábytkem. V KA 4 bylo 263 osob podpořeno při sebevzdělávání v 35 kurzech. Škola uspořádala mezinárodní konferenci DOTEK POHYB ZVUK ve speciálním školství.

Informace o příjemci

Název příjemce: Speciální základní škola, Poděbrady, U Bažantnice 154
IČO subjektu: 70837091
Webová adresa: http://www.spec-skola.cz

Partneři projektu

Název partnera: občanské sdružení PŘÍSTAV
IČO subjektu: 26527057

Publikované produkty

123 movies