Detail projektu

Název projektu: Inkluzivní vzdělávání žáků ve školách "spádových" sociálně vyloučeným lokalitám - v tzv. romských školách
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/14.0014
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. dubna 2010 do 31. března 2013
Celková alokovaná částka: 31 683 896,60 Kč
Webová stránka: http://www.osmec.cz.
Popis:

Projekt byl realizován prostřednictvím 2 hlavních aktivit

  • 1) zvýšení efektivity vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků v rámci hlavního vzdělávacího proudu prostřednictvím úpravy normativu na žáka
  • 2) zvýšení efektivity formálního i neformálního vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků v rámci hlavního vzdělávacího proudu prostřednictvím posílení personálního obsazení školního poradenského pracoviště (ŠPP)

Žákům ze sociálně znevýhodňujícího prostředí byl zajištěn přístup ke kvalitnímu vzdělání zohledňujícímu jejich speciální vzdělávací potřeby v rámci hlavního vzdělávacího proudu. Zároveń byl splněn cíl kompenzovat systémovými kroky v rámci vzdělávacího systému znevýhodnění vyplývající ze „spádovosti“ sociálně vyloučeným lokalitám.

Vznikl návrh systému vzdělávání žáků a jeho financování ve školách „spádových“ sociálně vyloučeným lokalitám a návrh na optimální složení poradenského pracoviště, a to včetně optimálního nastavení koeficientu násobku normativu.

Vytvořila se funkční síť škol „spádových“ sociálně vyloučeným lokalitám (výměna zkušeností, příkladů dobré praxe – na úrovni vedení, ŠPP, koordinátorů, vedoucích PS, učitelů).

V rámci projektu vznikla publikace Vzdělávání žáků ve školách „spádových“ sociálně vyloučeným lokalitám, obsahující ucelený ověřený a funkční model efektivního vzdělávání romských žáků v hlavním vzdělávacím proudu, které vychází z principů inkluzivního vzdělávání.

Ověřené projektové aktivity představují rovné příležitosti ke vzdělání pro romské žáky a sociálně znevýhodněné žáky, a nejen pro ně.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22, příspěvková organizace
IČO subjektu: 48512702

Partneři projektu

Název partnera: Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16
IČO subjektu: 45180059
Název partnera: Základní škola a mateřská škola Brno,Křenová 21,příspěvková organizace
IČO subjektu: 48512664
Název partnera: Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37
IČO subjektu: 49466623

Publikované produkty