Detail projektu

Název projektu: Inovace studia Historických věd na Univerzitě Palackého
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0025
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2014
Celková alokovaná částka: 29 752 330,68 Kč
Webová stránka: http://projektyffup.upol.cz/site/?page_id=247
Popis:

Projekt byl zaměřen na inovaci výuky historických oborů, cílovou skupinou byli studenti jedno- a dvouoborové historie, archivnictví a archeologie v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu a akademičtí pracovníci. Projekt byl realizován v souladu s obsahovým plánem a harmonogramem stanoveným v projektové žádosti. Vznikly a byly inovovány všechny plánované kurzy pro všechny tři úrovně studia, díky nimž bylo studium diverzifikováno na bc., mgr a dr. úrovni, v několika úrovních bylo těsně propojeno s praxí, bylo dosaženo prohloubení profesní oborové i dovednostní přípravy studentů, byla rozšířena výuka v cizích jazycích a u mnohých kurzů interdisciplinární přístup. Pro výuku řady kurzů vznikly tištěné studijní opory a e-learningové moduly. Díky navázání rozsáhlé spolupráce se čtyřmi partnerskými a mnoha dalšími paměťovými institucemi bylo dosaženo důsledného propojení s praxí prostřednictvím terénních cvičení, kurzů probíhajících přímo v muzeích, knihovnách, při archeologickém průzkumu a v rámci pedagogických praxí na ZŠ a SŠ aj. Byla podpořena excelence odborné přípravy doktorandů, kteří absolvovali střednědobé zahr. stáže, přednášky odborníků a pravidelné workshopy za účasti lektorů a studentů ze spolupracujících univerzit. Díky rozsáhlému proškolení ak. pracovníků formou odb.stáží, jazykových stáží a specializovaných školení došlo k posílení jejich odborných a pedagogických kompetencí, což se odrazilo v úrovni realizovaný kurzů.

Informace o příjemci

Název příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
IČO subjektu: 61989592
Webová adresa: http://www.upol.cz

Partneři projektu

Název partnera: Vlastivědné muzeum v Olomouci
IČO subjektu: 00100609
Název partnera: Vědecká knihovna v Olomouci
IČO subjektu: 00100625
Název partnera: Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45
IČO subjektu: 00601799
Název partnera: Základní škola a Mateřká škola Horka nad Moravou, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70981493

Publikované produkty