Detail projektu

Název projektu: Experimentální chirurgie - nové technologie v medicíně
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0049
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Geografické vymezení: Plzeňský kraj
Doba realizace: od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013
Celková alokovaná částka: 9 740 077,92 Kč
Popis:

Řešení projektu OPVK 2.2. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Experimentální chirurgie - nové technologie v medicíně bylo realizováno v období 1.1.2011 - 31.12.2013. V rámci řešení tohoto projektu byla vytvořena výuková platforma, která by propojila výuku příbuzných předmětů nebo předmětů s určitou mírou podobnosti na LFUK v Plzni a ZČU v Plzni. Propojení výuky medicínských a nemedicínských oborů v rámci vysokoškolské výuky pregraduální i postgraduální umožnilo individualizovat jednotlivá studentská curricula, která mohla být modifikována dle budoucích potřeb a i předchozích znalostí studentů. Vše s cílem zvýšení konkurenceschopnosti absolventů a jejich uplatnění v hraničních oborech nebo oborech, které vyžadují multidisciplinární orientaci. V rámci tohoto projektu byly vytvořeny nové semináře: Experimentální chirurgie (LF, pregraduální), Přínos kvantitativní histologie pro výzkum v medicíně (LF, pregraduální), Biomechanika (ZČU, pregraduální), Současné trendy a moderní techniky zobrazovacích metod (LF, pregraduální), Úvod do vědeckovýzkumné práce a publikační činnost (LF, postgraduální). Materiály pro výuku byly vloženy do edukační platformy Moodle, které slouží k přímé výuce studentů UK a to dle výše uvedeného modelu individualizované přístupu k vzdělávacímu curriculu. Zde jsou přístupné i softwarové modely, které odrážejí plnou šíři v současnosti dostupných modelů využívaných v biomechanice a medicíně. Posluchači si tak interaktivní formou mohou vyzkoušet jejich fungování. Vybraná část výukových textů byla připravena i v tištěné formě v dvoudílných skriptech: Experimentální chirurgie a Biomechanika. Vlastní řešení projektu přispělo nejen k zlepšení výuky a ustanovení nových výukových modulů na fakultách, ale stmelilo i nově vzniklý kolektiv řešitelů, který se dále podílel i na řešení vědecko-výzkumných úkolů. Předpokládá se další pokračování této mezioborové spolupráce ve výuce rozdílných přesto však komplexně propojených oborů.

Informace o příjemci

Název příjemce: Univerzita Karlova v Praze
IČO subjektu: 00216208
Webová adresa: http://www.cuni.cz

Partneři projektu

Název partnera: Fakultní nemocnice Plzeň
IČO subjektu: 00669806
Název partnera: Západočeská univerzita v Plzni
IČO subjektu: 49777513

Publikované produkty

123movies