Detail projektu

Název projektu: Zvyšování kvality vzdělávání žáků ohrožených školním selháváním prostřednictvím podpory asistenční služby
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.27/01.0026
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. března 2012 do 28. února 2014
Celková alokovaná částka: 2 488 038,24 Kč
Popis:

Projekt byl realizován v souladu s projektovou žádostí, byly dosaženy plánované hodnoty monitorovacích indikátorů. Zájem o zapojení do projektu byl velký, což ukazuje i počet zapojených žáků, který výrazně převyšuje původně plánovanou hodnotu.

Projekt s názvem Zvyšování kvality vzdělávání žáků ohrožených školním selháváním prostřednictvím podpory asistenční služby, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.27/01.0026 probíhal od března 2012 do února 2014. Byl financován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem ČR. Probíhal ve 2. až 9. ročnících. Byl určen na podporu žáků se specifickými poruchami učení a žáků ohrožených školním selháváním. Ti byli pravidelně vzděláváni v menších skupinkách v některých hodinách českého jazyka, matematiky, anglického jazyka. Výuka probíhala paralelně s výukou zbytku třídy a realizovali ji dva asistenti (učitelé) s odpovídajícím vzděláním a kompetencemi. Celý postup byl pravidelně konzultován s vyučujícími daných předmětů, s koordinátorem aktivit projektu a s metodikem asistentů pedagoga. Žáci měli v rámci projektu možnost účastnit se odpoledních hodin, které vedly paní asistentky (učitelky) a jež byly zaměřeny na reedukace (náprava specifických poruch učení), muzikoterapii a jógu.

Projekt podpořil vytipované žáky naší školy, určené pedagogy, IT-specialisty, asistenty pedagoga, metodika asistentů pedagoga a koordinátora aktivit projektu. Mezi cíle projektu, které byly naplněny, patřilo zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím získání řady učebních strategií vedoucích ke zvýšení kvality učení, dále podpora zájmu o vzdělávání u těch žáků, kteří z jakéhokoli důvodu nedosahují výsledků, jež by odpovídaly jejich nadání, pomoc při začlenění těchto žáků do třídních kolektivů a předcházení sociálně patologickým jevům, proškolení pedagogů v problematice týkající se specifických poruch učení, získání vhodných metod a forem práce s těmito žáky, žákům se specifickými poruchami učení poskytnout možnost využití služby asistenta pedagoga, který pomůže žákovi správně si upevnit vhodné strategie učení, reedukovat jeho oslabené dílčí funkce a vytvoření materiálů (pracovní listy, e-learningové vzdělávání) pro práci s těmito žáky.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Štěpánov,okres Olomouc, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70928622
Webová adresa: http://www.zsstepanov.cz

Publikované produkty