Detail projektu

Název projektu: Škola základ života
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.11/02.0006
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Karlovarský kraj
Doba realizace: od 1. ledna 2010 do 30. října 2011
Celková alokovaná částka: 2 648 061,04 Kč
Webová stránka: http://www.zakladniskolacheb.cz
Popis:

Projekt „Škola základ života“ byl zaměřen na tvorbu výukových modulů pro žáky školy a zvýšení kompetencí pracovníků školy.

Do ZŠ chodí žáci se SVP, kteří mají omezený výběr učebních materiálů, didaktických pomůcek, pracovních seštů pro všechny předměty a učebních programů tvořených pro IT techniku. Z výše uvedených důvodů byly vytvořeny učební texty včetně pracovních listů a metodiky pro učitele pro 9 předmětů –Ma, Čj, Ně, Ze, Př (+Pr pro 1.st.) a Fy pro 6.ročník, Dě pro 7.ročník, Ch pro 9.ročník a Vkz (Výchova pro zdraví) pro 8. ročník.

Škola byla vybavena novou audiovizuální technikou, pro kterou byly digitalizovány učební texty, takže jsou použitelné pro interaktivní podobu.

Klíčová aktivita "školení pro pedagogy v metodologii a zvyšování kompetencí ve výuce" se setkala s velkým úspěchem.

Cílem projektu bylo vytvoření učebních textů, pracovních listů a metodiky pro učitele, žáky naší školy a žáky partnerských škol. Tento cíl byl splněn vysoce nad očekávání. Učitelé se ho zhostili zodpovědně a kreativně. Žáci rádi s novými texty pracují, nabízí jim spousty zajímavých úkolů a cvičení, vedou je k sebehodnocení. Pro učitele jsou velmi dobrou učební pomůckou. Součástí textů jsou i metodiky, které ke stávajícím učebnicím chybí, mohou si obměňovat a doplňovat pracovní listy podle potřeby, mají možnost výběru cvičení a úkolů podle úrovně žáků a značné množství cvičení na procvičování a pro rychlejší žáky.

Další cíl – vybavení zařízením a kompenzačními pomůckami byl rovněž splněn k plné spokojenosti, jak žáků, tak učitelů. Učitelé se naučili v rámci školení s IT technikou pracovat a využívají techniku a digitalizované učební texty jako zpestření výuky.

V rámci plánovaného školení se učitelé naučili tvořit pracovní listy v digitalizované podobě a převádět je do interaktivní podoby. Kromě toho se v rámci školení v IT dovednostech a také vlastní tvorbou učebních textů naučili používat IT techniku, takže v současné době 90 % učitelů ovládá bez problémů PC a 30 % je schopno pracovat na interaktivní tabuli, což je opět více, než jsme si naplánovali. Zároveň se 8 učitelů účastnilo školení v rámci Letní školy „Začít spolu“, z kterého se vrátili se spoustou nových námětů pro výuku, či s poznatky nových vyučovacích metod – např. projektové vyučování, stanovování cílů pro daný den apod. Velkým přínosem bylo školení hlavně pro učitele 1.stupně a pro Speciální školu.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70987238
Webová adresa: http://www.zakladniskolacheb.cz

Partneři projektu

Název partnera: Základní škola praktická a speciální, Mariánské Lázně, Vítězství 29, příspěvková organizace
IČO subjektu: 47724978
Název partnera: Zvláštní škola s třídami pomocné školy a Praktická škola v Aši
IČO subjektu: 68781580

Publikované produkty

123movies