Detail projektu

Název projektu: Digitální škola II - podpora využití ICT ve výuce technických a všeobecných předmětů
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/03.0059
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. ledna 2011 do 30. června 2012
Celková alokovaná částka: 5 571 692,40 Kč
Popis:

Primárním cílem bylo vytvořit efektivní na ICT podpoře založený kvalitní vzdělávací proces v technických a humanitních předmětech. Výuka byla realizována za využití moderních výukových digitálních pomůcek, na jejichž tvorbě se podílely týmy pedagogů tří průmyslových škol – Střední průmyslové školy, Přerov, Havlíčkova 2, Střední průmyslové školy strojnické, Olomouc, Tř. 17. listopadu 49 a Střední odborné školy průmyslové a Středního odborného učiliště strojírenského, Prostějov, Lidická 4.

Všechny vytvořené pomůcky jsou využívány pomocí e-learningového portálu, jehož vybudování bylo důležitým výstupem projektu. Dle harmonogramu a nastavení projektu probíhaly celkem 3 klíčové aktivity – tvorba výukových pomůcek, jejich pilotní ověření a školení žáků a pedagogů. Na začátku realizace projektu byl ustaven řídící a realizační tým projektu. Pedagogové všech partnerských škol pracovali na vytváření nových inovativních produktů – učebnice, pracovní sešity, testové úlohy pro odborné strojírenské předměty – mechanika, strojírenská technologie a kontrola a měření a pro český jazyk a literaturu. Pomůcky byly vytvořeny jak v digitální, tak tištěné podobě. Tvůrci pomůcek se sešli několikrát na půdě SPŠ Přerov, aby sladili postupy a obsah vytvářených produktů. Setkání sloužila ke zlepšení komunikace mezi partnery a vzájemnému poznání.

Informace o příjemci

Název příjemce: Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2
IČO subjektu: 70259925
Webová adresa: http://www.digitalniskola2.eu/

Partneři projektu

Název partnera: Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, Tř. 17. listopadu 49
IČO subjektu: 00601748
Název partnera: Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov, Lidická 4
IČO subjektu: 69650721

Publikované produkty