Detail projektu

Název projektu: Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ Nová Bystřice
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.10/02.0079
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Jihočeský kraj
Doba realizace: od 1. ledna 2010 do 30. června 2012
Celková alokovaná částka: 2 176 596,00 Kč
Webová stránka: http://www.zs.novabystrice.cz/pages/
Popis:

V souvislosti se změnami v našem školství, vypracováním ŠVP a jejich zaváděním do výuky přichází i potřeba celkové proměny školy a vyučování. Mají-li učitelé přizpůsobit výuku těmto změnám, musí se snažit především o změnu klimatu ve třídách, co nejlepší motivaci žáků, zavádění aktivizujících metod a forem vyučování, zejména projektové výuky a různých forem mezipředmětové integrace, které umožní rozvoj klíčových kompetencí a přemění dosavadní spíše encyklopedické pojetí vyučování. To tento projekt řešil.

Mezi hlavní aktivity patřilo vypracování různých metodických podkladů pro zavádění projektové výuky, celoškolních soutěží, vytváření nových výukových materiálů, důraz na rozvoj klíčových kompetencí v oblasti jazyků a informačních a komunikačních technologií, na rozvoj samostatné a tvořivé práce žáků. Cílovou skupinou byli všichni žáci ZŠ Nová Bystřice. Projekt vedl realizační tým složený z administrativního a odborného personálu, všichni jeho členové měli jasně vymezené úkoly.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice
IČO subjektu: 75000491
Webová adresa: http://www.zs.novabystrice.cz/pages/

Publikované produkty