Detail projektu

Název projektu: Partnerská síť univerzit a filmového průmyslu
Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/31.0015
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Partnerství a sítě
Geografické vymezení: Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. července 2012 do 30. června 2014
Celková alokovaná částka: 21 197 546,70 Kč
Popis:

Hlavním cílem projektu bylo posílení vztahů mezi akademickou sférou a subjekty soukromého sektoru. Cíle projektu byly dosaženy prostřednictvím vytvoření partnerské sítě univerzit a zástupců filmového průmyslu, kdy hlavními cíli této sítě byl:

  • transfer znalostí mezi teorií a praxí a mezi zahraničními a domácími profesními komunitami
  • zvýšení konkurenceschopnosti absolventů filmových a mediálních studií v jejich profesní kariéře
  • rozvoj badatelského přístupu production studies, který je zaměřen na propojování teorie s praxí.

Dílčí cíle projektu zahrnovaly tyto body:

  • prostřednictvím stáží, realizovaných s využitím metod shadowingu a zúčastněného pozorování, a pravidelného setkávání akademických pracovníků a studentů se zástupci zaměstnavatelů umožnit studentům efektivnější přenos znalostí z praxe, lépe poznat nabídku na trhu práce, vnitřní fungování klíčových institucí a firem, pracovní postupy a sociální prostředí filmových profesionálů, vybudovat si osobní kontakty, které jsou klíčovým faktorem při vstupu do praxe.
  • internacionalizace českého vzdělávacího i filmově-průmyslového sektoru pomocí mezinárodní spolupráce projektu: mezinárodní stáže, workshopy, EPSP
  • podpora soft skills v oblasti prezentace vědeckých či uměleckých projektů pomocí speciálních seminářů: celkem 10 speciálních seminářů
  • inovace výukových metod programů filmových studií partnerských univerzit prostřednictvím speciálních mezinárodních workshopů, zaměřených na interaktivní výměnu zkušeností mezi studenty, akademickými pracovníky a profesionály: celkem 2 workshopy a 1 industry panel
  • posílení propojení teorie s praxí v oborovém vzdělávání a badatelských aktivitách kateder prostřednictvím tzv. production studies: nové publikace (3 speciální čísla časopisu Iluminace: 3/2013, 1 a 3/2014)
  • zpřístupnit cílové skupině autentické reflexe pracovních zkušeností profesionálů v dialogu s akademickým diskursem prostřednictvím zvláštních publikačních platforem.

Informace o příjemci

Název příjemce: Masarykova univerzita
IČO subjektu: 00216224
Webová adresa: http://www.muni.cz

Partneři projektu

Název partnera: Česká společnost pro filmová studia
IČO subjektu: 22732101
Název partnera: Univerzita Palackého v Olomouci
IČO subjektu: 61989592

Publikované produkty