Detail projektu

Název projektu: Protipředsudkové workshopy pro žáky základních a středních škol se zaměřením na multikulturní výchovu
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/14.0024
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Doba realizace: od 3. března 2010 do 28. února 2013
Celková alokovaná částka: 6 364 535,80 Kč
Popis:

Projekt reagoval na nedostatky v realizaci multikulturní výchovy na základních a středních školách. Nástrojem ke zlepšení situace byly pětidílné workshopy, ve kterých byli žáci pod vedením dvojice lektorů formou zážitkové pedagogiky vedeni k pochopení rizik předsudků, stereotypů, xenofobie a rasismu a naopak byl prezentován význam lidských práv a soužití odlišných sociálních a etnických skupin.

Dalším cílem byla přímá práce s pedagogy, která byla realizována formou poradenství, možností náslechu na workshopech i mentorstvím při realizaci vlastních lekcí. Pedagogové obdrželi unikátní výukové materiály, které dále využívají v rámci vlastní výuky po ukončení realizace projektu. Tato podpora vedla k jejich samostatnosti v plánování a realizaci dalších aktivit v rámci průřezového tématu multikulturní výchova na celé škole a tím ke zvýšení kvality výuky multikulturní výchovy na základních a středních školách v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji.

Informace o příjemci

Název příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
IČO subjektu: 61989592

Publikované produkty