Detail projektu

Název projektu: Kompetence III - Realizace mezinárodních výzkumů v oblasti celoživotního učení a zveřejnění jejich výsledků
Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/22.0002
Typ projektu: individuální projekt národní (IPn)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 4: Systémový rámec celoživotního učení
Oblast podpory: Systémový rámec celoživotního učení
Geografické vymezení: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Doba realizace: od 1. března 2011 do 30. listopadu 2015
Celková alokovaná částka: 38 575 936,00 Kč
Webová stránka: https://www.csicr.cz/Prave-menu/Projekty-ESF/Projekt-ESF-Kompetence-III
Popis:

Termín zahájení projektu: 1. 3. 2011

Termín ukončení projektu: 30. 11. 2015.

Partner projektu: do 30. 9. 2011 ÚIV, od 1. 10. 2011 ČŠI

Záměr projektu: Hlavním záměrem projektu byla realizace mezin. šetření v oblasti vzdělávání, které jsou důležitou složkou činnosti mezin. organizací zabývajících se vzděláváním a jejichž výsledky jsou podkladem pro tvorbu vzdělávací politiky v nár. prostředí a v mezinár. grémiích: Mezinárodní šetření o vyučování a učení (TALIS 2013), Výzkum řešení problémových úloh v rámci PISA 2012, Posouzení systému evaluace a monitoringu v ČR, Překonávání školního neúspěchu a Mezinárodní studie počítačové a informační gramotnosti (ICILS 2013). V průběhu projektu bylo navázáno na zjištění z některých šetření (TALIS 2013 a ICILS 2013) a dalšími navazujícími činnostmi byly vytvořeny výstupy, které posunuly hlavní záměr projektu až do oblasti vzdělávání cílových skupin a analýzy výsledků šetření se záměrem zohlednit konkrétní doporučení pro český vzdělávací systém.

Cílová skupina: Mezi primární cílové skupiny patřili žáci škol a školských zařízení včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ti žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání, rodiče těchto žáků, pracovníci škol a školských zařízení, celá pedagog. veřejnost. Další významnou cílovou skupinu tvořili zaměstnanci vysokých škol, VOŠ a výzkumných institucí, zvláště těch, které se zaměřují na přípravu učitelů, a studenti těchto vysokých škol. Mezi cílovou skupinu patřili i tvůrci vzdělávací politiky, zřizovatelé, pracovníci ČŠI a dalších institucí, odb. pracoviště zabývající se vzděláváním a v neposlední řadě i širší veřejnost.

Hlavní výstupy projektu jsou uvedeny v části Výstupy/produkty projektu. Popis hlavních činností za jednotlivé klíčové aktivity projektu je uveden v samostatné příloze MZ 1/1 (01_01 na CD) V 19. MO proběhl závěrečný audit projektu. Zpráva nezávislého auditora je přílohou 1_02.

Informace o příjemci

Název příjemce: MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
IČO subjektu: 00022985
Webová adresa: http://www.msmt.cz

Partneři projektu

Název partnera: ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
IČO subjektu: 00638994
Název partnera: ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDĚLÁVÁNÍ
IČO subjektu: 61384020

Publikované produkty

123movies