Detail projektu

Název projektu: Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací
Registrační číslo: CZ.1.07/4.3.00/06.0016
Typ projektu: individuální projekt národní (IPn)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 4: Systémový rámec celoživotního učení
Oblast podpory: Systémový rámec dalšího vzdělávání
Geografické vymezení: Hlavní město Praha
Doba realizace: od 5. května 2009 do 30. listopadu 2015
Celková alokovaná částka: 600 971 004,00 Kč
Webová stránka: http://www.nuv.cz/nsk2
Popis:

Projekt navazoval na ukončený projekt MŠMT NSK1 - Rozvoj národní soustavy kvalifikací (2005-2008), realizovaný v rámci OP RLZ. Aktivity projektu NSK2 - Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací se zaměřily na vytváření kvalifikačních a hodnoticích standardů profesních (do března 2012 dílčích) kvalifikací (PK) poptávaných trhem práce a od dubna 2012 se postupně soustředily na podporu využívání NSK cílovými skupinami (občané, zaměstnavatelé) a zúčastněnými stranami (vzdělavatelé, AOr, AOs, ÚP a zprostředkovatelé zaměstnání). NSK využívá a podporuje zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a přispívá tak k uznávání znalostí, dovedností a kompetencí občanů bez ohledu na způsob jejich získání.

Do tvorby standardů PK byli zapojeni zaměstnavatelé prostřednictvím sektorových rad. Před samotným vznikem jednotlivých standardů PK se zaměstnavatelé podíleli na mapování potřeb trhu práce, což vedlo k stanovení potřebných PK. Potřebnost požadovaných PK byla před samotným vytvářením konzultována také se zástupci autorizujících orgánů.

V průběhu tvorby byly využívány nástroje pro dohled na kvalitu standardů PK s ohledem na maximalizaci efektivity masového využití, stejně tak jako na kvalitu průběhu zkoušek u autorizovaných osob.

Projekt byl ovlivněn třemi podstatnými změnami. První z nich byla spíše formálního charakteru:

  • Dodatkem č. 7 ke Smlouvě o partnerství ze dne 19. 3. 2012 byla snížena alokace o cca 50 milionů Kč

Další dvě klíčové podstatné změny měnily významně projektové cíle:

  • Dodatkem č. 12 ke Smlouvě o partnerství ze dne 12. 12. 2013 byla podpořena implementace NSK, a to detailním popisem potřebných aktivit a vyčleněním příslušných pozic.
  • Dodatkem č. 15 ke Smlouvě o partnerství ze dne 11. 3. 2015 byl v návaznosti na identifikaci existence dalších potenciálních PK poptávaných zaměstnavateli prodloužen projekt o 5 měsíců a navýšena hodnota základního monitorovacího indikátoru o 100 na celkových 900. Podrobně příloha

Informace o příjemci

Název příjemce: MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
IČO subjektu: 00022985
Webová adresa: http://www.msmt.cz

Partneři projektu

Název partnera: Národní ústav odborného vzdělávání v Praze
IČO subjektu: 00022179

Publikované produkty

123movies