Základní informace o OP VK

Co je Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost?

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovém období 2007 – 2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie. Jedná se o významný nástroj podpory kvalitního vzdělávacího systému České republiky, který podpořil více než 10 tisíc projektů v celkové hodnotě přes 51 mld. Kč.

Prostředky z OP VK je možné čerpat i v letech 2014 – 2015, kdy stále probíhá realizace celé řady projektů především z výzev pro předkládání projektových žádostí vyhlášených koncem roku 2013 či vyhlašovaných počátkem roku 2014.

Na co se OP VK zaměřuje?

OP VK nabízí finanční podporu projektům zaměřeným na modernizaci a zvyšování kvality základního, středního, vyššího odborného i vysokoškolského vzdělávání. Dále se zaměřuje na systematické vzdělávání učitelů, zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji a rozšiřování nabídky dalšího vzdělávání.

Mezi hlavní podporovaná témata patří rovněž rozvoj přírodovědných a technických oborů, posilování vědecko-výzkumných týmů, spolupráce mezi institucemi, vč. budování partnerství mezi akademickou sférou, soukromým a veřejným sektorem, zkvalitňování jazykové přípravy, začleňování zdravotně či sociálně znevýhodněných do běžného vzdělávání nebo ověřování nových metod ve výuce apod.

Cílem programu je tak vytvořit účinný systém celoživotního učení, který přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky ve světovém měřítku, resp. který umožní jednotlivcům získat potřebné kompetence pro úspěšné zvládnutí jejich profese.

Kdo mohl žádat o podporu v rámci OP VK?

Zájemci o získání dotací předkládali své projekty na základě tzv. výzev, které vyhlašovalo MŠMT nebo jednotlivé kraje.

O podporu v rámci OP VK mohly žádat např. ústřední orgány státní správy (vč. jejich přímo řízených organizací), kraje, města a obce, školy a školská zařízení, profesní organizace (odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské a oborové), organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, neziskové organizace, organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže, instituce vědy a výzkumu, vývojová a inovační centra či zdravotnická zařízení.

Kde získat další informace o OP VK?

Bližší informace o OP VK je možné nalézt na webových stránkách www.op-vk.cz, webových stránkách MŠMT www.msmt.cz i stránkách jednotlivých krajů České republiky, případně na centrálních webových stránkách ESF v ČR www.esfcr.cz a www.strukturalni-fondy.cz.

Případné dotazy je možné zasílat na elektronickou adresu opvzdelavani@msmt.cz.

123movies